Anton Slavic, bivši župan Mestne občine Murska Sobota bo danes vodil konstitutivno sejo Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota!

Vir: www.murska-sobota.si

Danes, 7.12.2018 se bodo ob 13.00 prvič sestali novoizvoljeni svetniki Mestne občine Murska Sobota. Gre za t.i. konstitutivno sejo, ki jo bo v sladu s Poslovnikom občine vodil bivši župan Anton Slavic, sedaj najstarejši izvoljeni svetnik Mestne občine Murska Sobota. Občinska volilna komisija bo po ugotovitvi prisotnosti poročala o izidu rednih volitev članov mestnega sveta in župana, Posebna občinska volilna komisija pa o predstavniku romske skupnosti.

Mandate bo potrdila Mandatna komisija, imenovana iz treh novoizvoljenih svetnikov na sami seji!

Po poročilu Občinske volilne komisije in Posebne občinske volilne komisije bo Mandatna komisija potrdila mandate članov mestnega sveta in župana. S tem bo mestni svet lahko v prihodnje deloval v novi sestavi. Sledil bo nagovor župana Aleksandra Jevška, ki je tudi na letošnjih volitvah prejel zaupanje volivk in volivcev za “županovanje” v mandatu 2018-2022.

Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja!

Mestni svet bo danes že odločal o predlogu župana glede sestave KMVI (Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja). Slednja je stalno delovno telo, sestavljena izmed članov mestnega sveta in v skladu s Poslovnikom Mestnega sveta MOMS šteje 9 članov. Po sicer še neuradnih podatkih naj bi se glede na proporcionalno zastopanost političnih strank in list predstavniki svetniških skupin dogovorili da: štirje mandati pripadajo stranki SD, dva stranki SDS, po en mandat stranki DESUS in SMC, o enem predstavniku pa naj bi bil sklenjen dogovor med predsatvnikom romske skupnosti, stranko NSi in NSP.  Predsednik in člani KMVI bodo v naslednjih dneh imeli nalogo, da pregledajo članstvo v občinskih organih in delovnih telesih ter organih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica občina je. Najpozneje v dveh mesecih po današnji konstitutivni seji pa mora pripraviti poročilo in predloge za imenovanje novih članov.

Uredništvo