Inovativna poslovna cona v pričakovanju novih investitorjev

Občina Beltinci je konec julija 2023 uspešno zaključila z investicijo v Zeleno poslovno industrijsko cono Beltinci. Gradbena in ostala dela je od konca januarja do konca juloja letos izvedla Komuna, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o.

Z izgradnjo zadnjega dela dostopnih cest, fekalne in meteorne kanalizacije in javne razsvetljave so v industrijski coni Beltinci komunalno opremili 5,82 ha novih uporabnih površine EPC – PIC Beltinci. V roku treh
let po zaključku projekta bo zasedenost novo opremljenih uporabnih površin EPC 3,88 hektarjev.

Zelena poslovna cona Beltinci je trajnosten, okolju prijazen industrijski park, ki spodbuja inovativnost in okoljsko odgovorno podjetništvo v Beltincih v Sloveniji.

Marko Virag (foto: M.Z.)

Ob zaključku izgradnje poslovno industrijske cone, je župan občine Beltinci Marko Virag poudaril: »Skupaj smo ustvarili pogoje za uspešen razvoj gospodarstva in izboljšanje kakovosti življenja v naši občini. S tem jasno sporočamo, da postajamo ena najbolj razvojno ambicioznih občin v širši regiji«.

Pri izgradnji poslovno industrijske cone so bila upoštevana trajnostna načela, saj so v njenem središču vzpostavili urbani parkovni otok za sprostitev in obedovanja v času malice zaposlenih ter končno točko sprehoda otrok iz bližnjega vrtca. Na otoku so postavljena še postajališča ter popravljalnica in polnilnica
za e-kolesa. Za odmor stojita dve solarno – polnilni klopi in ekološki otok z zbiralnico olja.

Poleg tega sta v sklopu ureditve otoka postavljena zabojnika za ponovno uporabo oblačil ter zabojnik in zamenjevalnica »Sefele«.

Ob obstoječem zadrževalniku so urejeni parkirni prostori za potrebe »carsharing« z elektro polnilnicami. Vzdolž nove ceste in na urbanem parkovnem otoku so v sklopu izgradnje javne razsvetljave postavili solarne LED svetilke.

Na zahodnem delu, kjer se EPC – PIC Beltinci
dotika stanovanjskega območja, so z namenom »zelene zavese«, ki predstavlja zaščito stanovanjskega naselja pred neposrednim vizualnim vplivom, vplivom hrupa in prahu, zasadili približno 3000 dreves. Ob tem je bila urejena tudi vegetacija ob novi cesti in zadrževalnik meteornih voda z zasaditvijo dreves in vodnega rastlinja.

Za prepoznavnost in trajnostno naravnanost projekta je bila vzpostavljena spletna stran ZPIC Beltinci (https://pc-beltinci.si/), kjer je predstavljena tudi celotna vizija projekta.

Projekt je sofinanciran v celotni vrednosti upravičenih stroškov 1.060.857,49 EUR iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti,
prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko – poslovne infrastrukture.

M.Z.