Bojan Petrijan, kandidat za župana Mestne občine Murska Sobota v domačem kraju napolnil dvorano!

Foto:F.Z.

Včeraj ob 18.00 se je županski kandidat Mestne občine Murska Sobota Bojan Petrijan predstavil v domačem kraju v Kupšincih. V polni dvorani “Stare šole” se je sovaščanom iskreno zahvalil za prijetno presenečenje, nato pa predstavil programska izhodišča, s katerimi odgovarja na ključne težave, v katerih se je znašla občina. To sta visoka stopnja brezposelnosti (povprečno nad 15%) in demografska slika (še posebej staranje prebivalstva in upad populacije).

Z vlaganji v mikro podjetja in celostno stanovanjsko politiko v odpravo visoke stopnje brezposelnosti in upada populacije!

Petrijan izpostavi, da bo visoki povprečni stopnjo brezposelnosti odgovoril z zagonom MSP (Mala in srednja podjetja), še posebej z zagonom mikro podjetij. Enako, da so naredila danes uspešna mesta, ki se lahko pohvalijo z bistveno boljšo kvaliteto bivanja, izobraženim kadrom, delovnimi mesti z visoko dodano vrednostjo ipd. Mikro podetja bodo njegov “fokus”, v kolikor bo dobil priložnost za vodenje občine. S pomočjo proračunskih in drugih virov (državni in EU proračun) se bodo vzpostavljale ali odkupovale proizvodne kapacitete, v odvisnosti od števila zaposlenih pa se bodo le te z »bonusi« dajali podjetjem v najem. Petrijan “cilja” tudi na izkoriščanje danosti pridelave varno pridelane hrane. S pomočjo ustanovitve mešananega podjetja ali podeljeno koncesijo bo vspodbudil povpraševanje pridelave celotne verige lokalno pridelane hrane, zagotovil pa jo bo vsem enotam vrtca in šol. Spomnil je, da nekaj manj kot 300.000 EUR/leto za hrano že prispevajo starši in občina iz proračuna preko t.i. plačila ekonomske cene vrtca, v šolah pa starši s plačilom treh do štirih obrokov do 60 EUR/mesec. S tem se bodo pojavile potrebe po zaposlitvah znotraj podjetja, do zaposlitev pa bo prišlo tudi zaradi povečanega povpraševanja na kmetijah. Doda, da se bodo v delo lahko vključevali tudi brezposelni, kar jim bo omogočilo možnost dodatnega zaslužka in pridobitev novih kompetenc.

Glede ukrepa za upad populacije Petrijan pove, da je občina lastnik Javnega stanovanjskega sklada, ki razpolaga z mnogimi stanovanjskimi kapacitetami. Te bi ponudil v odkup zainteresiranim najemnikom, s kupnino iz prodaje in drugimi viri pa bi vzpostavili nove kapacitete, ki bi jih z raznimi »bonusi« ponudil mladim. Mladim pa bi ponudili tudi subvencionirano plačilo najema stanovanja oz. subvencijo pri plačevanju obrokov kredita, najetega za odkupljeno stanovanje. Petrijan poleg teh ukrepov pove, da bi mladi, v kolikor bi živeli v prijetnem in varnem okolju, v delujočem trgu delovne sile, kjer lahko “vidijo” karierno rast, tam, kjer njihovi otrokom že v vrtcu nudijo učenje dveh tujih jezikov, subvencionirano ceno vrtca, lokalno pridelano hrano, učenje ravnanja z denarjem in podjetniško razmišljanje…da bi mladi zagotovo ostajali doma, v občino pa bi prihajali tudi od drugod.

Bivanjske skupnosti in mikro vozni park za varno dnevno bivanje in mobilnost starejših!

Visoki stroški domske oskrbe, dolge čakalne dobe in tempo življenja, v katerem smo se znašli, zahtevajo ponudbo drugačnih rešitev, pove Petrijan. Rešitev vidi v vzpostavljanju bivanjskih skupnosti po celotni občini (iz nepremičnin v (so)lastništvu občine ali z odkupom), vsaki pa, da bo zagotovljena izobražena oseba s potrebnimi kompetencami. Sodoben vozni park, ki bo starejšim omogočil mobilnost za vse dnevne potrebe znotraj občine in znotraj sosednjih občin, bo še en odgovor na potrebe, pove Petrijan.

Petrijan je nadalje spregovoril tudi o pomenu ponovne “izgraditve” zaupanja v mesto, tudi o zaupanju v podjetja v lastništvu in solastništvu občine. Povedal je, da je v zadnjem mandatu bila storjena napaka, da so se pristojnosti odločanja o cenah storitev slednjih odvzela občinskemu svetu. Zagotovil je, da bo v primeru, da bo izvoljen za župana naredil vse, da se ta napaka popravi. S krajani je spregovoril tudi o pomenu ločitve javne in tržne dejavnosti v podjetju Komunala, o projektu EXPANU in “zapiranju” finančne konstrukcije za slednjega ter izgraditvi MENSANE.

Bojan Petrijan je tudi v domačem kraju povedal, da je potrebno nesorazmerje med financiranjem mesta napram vasem izboljšati v korist slednjim, ter tako omogočiti skladen razvoj. Zaključil je, da bi ponovno sredstva za investicije in investicijska vzdrževanja iz integralnega proračuna vrnil na račune Krajevnih skupnosti.

Petrijan je ob koncu predstavitve sovaščane povabil v razpravo, nato pa z njimi nadaljeval druženje.

Uredništvo