En sam lahko stori nekaj za skupno dobro, skupaj lahko storimo več in še več!

V uredništvu Pomurskih novic smo se pred dnevi pogovarjali z Antonom Peršo iz Občine Rogašovci.

Kdo je v bistvu Anton Perša?
Rojen sem leta 1982 in že od malih nog predan delu na kmetiji. Po končani osnovni šoli sem se vpisal na ekonomsko šolo v Murski Soboti in pridobil poklic ekonomski tehnik, nato nadaljeval študij na Višji ekonomski šoli. Po zaključeni diplomi sem se vpisal na izredni študij na Visoko šolo za Upravljanje in poslovanje v Novem mestu in leta 2007 pridobil naziv diplomirani ekonomist. Leto kasneje nadaljeval specialistični študij na Fakulteti za management v Kopru in v letu 2009 pridobil strokovni naslov specialist managementa.

V otroštvu in času šolanja sem usklajeval šolske obveznosti z delom na kmetiji mojih staršev. Prostega časa za razne interesne dejavnosti ni bilo veliko. Življenjske preizkušnje in vedno večji obseg dela na kmetiji so vplivale na odločitev, da sem se po končanem študiju zaposlil na domači kmetiji, kjer skupaj z bratoma nadaljujemo s tradicijo kmetovanja, katere temelje sta postavila že dedek in oče.

 

Ste kmetovalec, po izobrazbi diplomirani ekonomist, specialist managementa, poleg tega drugi mandat občinski svetnik Občine Rogašovci. Zakaj ste se odločili za župansko kandidaturo? 
Odločitev ni bila lahka. V bistvu so me k temu spodbudili občanke in občani že pred nekaj časa. Med kakšnim pogovorom, ki je nanesel na to temo, mi je bilo večkrat rečeno: »Imaš ideje, imaš vizijo. Moraš kandidirati za župana na naslednjih lokalnih volitvah.« V bistvu sem 8 let občinski svetnik v občini Rogašovci in prav toliko let predsednik vaškega odbora v domači vasi. Mislim da sem s svojim trudom in delom pripomogel k napredku domače vasi in celotne občine. Marsikaj bi se lahko naredilo še več, vendar je občina Rogašovci trenutno v fazi gradnje vodovoda, ki zahteva velik finančni vložek in za druge večje projekte trenutno ni finančnih sredstev. V prvi vrsti moramo zagotoviti občankam in občanom zdravo pitno vodo, ki je v naših krajih življenjskega pomena.

Katere so osrednje točke vašega programa?
Osnovna naloga lokalne skupnosti je zagotavljanje kvalitetnih pogojev za bivanje. V okviru zagotavljanja javne infrastrukture bomo dokončali izgradnjo vodovodnega omrežja, potem uredili optično omrežje. Nujna je posodobitev prometne infrastrukture (rekonstrukcija cest in javnih poti s pločniki, posodobitev in dograditev javne razsvetljave z varčnejšimi lučmi.
V skrbi za razvoj gospodarstva v naši občini je poleg zagotavljanja osnovnih pogojev potrebna še vzpostavitev mehanizma za spodbujanje novih podjetniških idej in novih delovnih mest.

Veliko lahko postorimo še v smeri ohranjanja in razvoja kmetijstva v povezavi s turizmom.
Kot zelo pomembne točke naj omenim še skrb za socialno varstvo občank in občanov, pomoč pri reševanju stanovanjske problematike mladih družin in na splošno dvig kvalitete življenja vseh občank in občanov.

V programu imate številne infrastrukturne projekte. Katere bi izpostavili?
Vsekakor je na prvem mestu dokončanje izgradnje vodovodnega omrežja, sledi gradnja optičnega omrežja, ki si ga vsi zelo želimo in je za kvaliteto bivanja vse bolj pomembno. V načrtu imam realizacijo projektov, ki so povezani s podjetništvom, turizmom in razvojem družbenih dejavnosti, s katerimi bi pritegnili zanimanje za obisk naše občine. V mislih imam Sotinski breg, skakalni center Pertoča, adrenalinski park, nekaj pa naj ostane skrivnost.

Kaj pa spodbuda mladim, da ostanejo na Goričkem?
Želim dvigniti vsesplošno raven kvalitete življenja naših občank in občanov do te mere, da bi tudi mladi ostali v domačem okolju. Vsekakor je to pomoč pri reševanju stanovanjske problematike mladih družin in prostorska ureditev ter zagotavljanje parcel za gradnjo novih hiš oz. stanovanj. Ključni razlog za odhajanje mladih vidim predvsem v iskanju boljše zaposlitve drugje, zato je nujno potrebno storiti nekaj na področju gospodarstva in zagotavljanja novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo.

Kakšen je vaš pogled na družbeno dogajanje v občini? Kaj bi izboljšali, kaj bi ponudili ranljivim skupinam?
Vsekakor je epidemija korona virusa vplivala na družabno življenje tudi v naši občini. Za družabno vzdušje poskrbijo gasilska, športna in druga društva s področja kulture in turizma. Pomembno je, da ohranimo to kar imamo in pa, da povežemo dogajanje z novimi projekti na področju turističnih aktivnosti.
Skrb za socialno varstvo starejših in bolnih občank in občanov v obliki domske oskrbe ali pomoči na domu, preskrba s kurjavo v hladnih mesecih, zagotovitev normalnih pogojev za življenje.

Kako je občina lahko najboljši servis za občane Občine Rogašovci?                              Mislim, da je pomemben predvsem korekten medsebojni odnos. Vsak zaposlen v občinski upravi vključno z županom in občinskimi svetniki mora biti sposoben prisluhniti potrebam slehernega občana, pomagati in svetovati ter pomagati pri reševanju problemov v pristojnosti občine.

Smo sredi energetske krize. Kaj boste kot župan storili, da bodo občani občutili čim manjše posledice?
Širše gledano mislim, da moramo biti v tem času usmerjeni predvsem v to, kako zagotoviti energetsko neodvisnost od drugih. V vsakem primeru bo potrebno spremljati aktualne razpise za nepovratna sredstva na tem področju za zagotavljanje lastne preskrbe z obnovljivimi viri energije in se na njih prijaviti.

 

Verjetno so nekateri projekti prioriteta in jih boste morali izvesti čim prej. Kaj imate v načrtu?
Dokončanje izgradnje vodovoda in optičnega omrežja. Sodelovanje občin pri večjih projektih je na podlagi izkušnje z vodovodom lahko ključ do uspeha.

 

Kako vidite kot bodoči župan koristi za vaše občane v sodelovanju Občine Rogašovci s sosednjimi občinami? 
Vsekakor skupni projekti zahtevajo več medsebojnega dialoga, usklajevanja in sklepanja
kompromisov, kar pa zahteva tudi več obveznosti in časa. Ena izmed možnosti, ki jo vidim je tudi povezovanje s sosednjimi občinami iz Avstrije. Obstajajo možnosti prijave na meddržavne projekte, ki jih do sedaj v naši občini nismo izkoriščali. A pomembno je, da znamo stopiti skupaj za dobro vseh.

Kakšno je vaše mnenje glede kamnoloma?
Zavedati se moramo da je Sotinski breg najvišja turistična točka v Prekmurju, iz katere bi se dala narediti zanimiva turistična zgodba. Mislim, da je to pomembna naravna danost za našo občino. Prav je, da imamo kot občani in občina tudi nekaj od tega, če se že koristi izkoriščanje tega naravnega bogastva. Kamnolom ima tudi svoje pozitivne lastnosti, večina od nas si je že kdaj pripeljala kamen iz kamnoloma in tudi občina dobi cenejši kamen za navažanje cest. Vsekakor pa bo nadaljnje izkoriščenje kamnoloma vplivalo na kakovost življenja občank in občanov v bližnji okolici. Menim, da bi bili občani, ki živijo v neposredni bližini kamnoloma upravičeni do določenih bonitet ali celo odškodnine.

Vaš pogled na razvoj skakalnega športa na Pertoči?
Zanimiv projekt za našo občino in širšo okolico. Vsekakor je potrebno zagotoviti potrebne pogoje za realizacijo projekta.

Katera je vaša največja prednost pred ostalimi kandidati? 
Osem let sem občinski svetnik in predsednik vaške skupnosti. Na podlagi dosedanjih izkušenj in seveda dosežkov na osebnem področju menim, da vse to lahko s pridom uporabim pri vodenju naše občine. Ne primerjam se in ne obremenjujem se preveč z ostalimi kandidati za župana. Zase menim, da sem dovolj odgovoren za to funkcijo. Moj umirjen karakter vidim kot prednost pri dialogu in sklepanju kompromisov z različnimi interesnimi skupinami in drugače mislečimi.

Vaša zaključna misel občanom Občine Rogašovci.
Brez sodelovanja ni napredovanja. En sam lahko stori nekaj za skupno dobro, skupaj lahko storimo več in še več.

M.Z.