DA, malim oz. mikro sončnim elektrarnam!

Vir:Pixabay

Male oz. mikro sončne elektrarne so namenjene samooskrbi gospodinjstev z električno energijo. To pomeni, da se gospodinjski in drugi aparati, ki za svoje delovanje potrebujejo električno energijo, “oskrbujejo” z napetostjo, pridobljeno s pomočjo sončne elekrarne (fotovoltaičnih panelov, ki s pomočjo svetlobe proizvajajo napetost). V skladu z direktivo EU o spodbujanju uporabe OVE (obnovljivih virov energije), mora tudi Slovenija zasledovati cilj, da do leta 2020 doseže najmanj 25-odstotni delež obnovljivih virov. K temu bodo pomagale tudi nameščene mikro sončne elektrarne ter tudi nepovratne spodbude iz EKO-sklada.

Pomembna optimizacija mikro sončne elektrarne iz poznavanja lastne porabe!

Da bi moč sončne elektrarne poskušali kar najbolje optimizirati, moramo poznati potrebe, ki jih zahtevajo naši aparati, priključeni na omrežje. Gre za seštevek vseh potrebnih moči posameznih aparatov, ki jih ti za svoje delovanje potrebujejo, tako pa pridemo do podatka t.i. lastne porabe električne energije in letne porabe. Seveda lahko potrebe na mesečnem in letnem nivoju tudi sami izračunamo. To storimo tako, da iz mesečnih računov, ki jih plačujemo dobavitelju električne energije odčitamo dejanske količine porabe v kWh (pri dvotarifnem merjenju seštejemo VT in MT, pri enotarifnem merjenju pa odčitamo ET) ter jih sešteejemo. Tako dobimo letno porabo oz. potrebe “velikosti” sončne elektrarne.

Število modulov za sestavo primerne velikosti odvisna od naklona in lege strehe!

Za doseganje optimalnih izkoristkov posameznega modula predstavlja idealno lego streha, ki je obrnjena proti jugu. Za cca. 1 kW načrtujemo okrog 6,5 do 7m2 potrene površine strehe (odvisno od naklona strehe), za ravno streho pa 15 do 20 m2 (postavitev konstrukcije za doseganje primernih naklonov). Za oceno izpostavljamo, da povprečen gospodinjski objekt potrebuje mikroelektrarno z inštalirano močjo cca. 7 do 9 kW.

Nepovratna sredstva iz EKO-SKLADA!

Nepovratne finančne spodbude, ki jih investitor lahko pridobi iz razpisa EKO-SKLADA, znašajo po zadnjem razpisu iz leta 2017 do 20% priznanih stroškov (stroški modulov in montaže s pripadajočo opremo) oz. ne več kot 180 EUR za 1 kVA. Največja dovoljena moč, ki jo lahko “namesti” investitor, pa znaša 11 kVA. Povprečno bi torej za potrebno cca. 8 kVA elektrarno pridobili 1440 EUR nepovratnih sredstev, zanjo pa bi odšteli nekje 1000 EUR/kvA. Ker so trenune razmere vgradnje mikro sončne elektrarne odlične (če imamo dovolj električne energije iz lastne elektrarne plačamo le priključno moč varovalk!), je pametno naložbo izvesti čim prej. Ker bodo v prihodnje gospodinjstva vlagala v sodobne ogrevalne sisteme (toplotne črpalke, elekrični avtomobili…), pa je smiselno investirati v maksimalnih 11 kVA oz. toliko, kolikor “potencial” strehe dopušča.

Uredništvo