Potrdili so odbore in komisije Mestnega sveta

Občinski svetniki Mestne občine Murska Sobota so se danes zbrali na 2. redni seji, ki jo je vodil podžupan dr. Timi Gomboc. Prisotni so bili vsi razen predstavnika Romske skupnosti Darka Rudaša. V začetku seje je Miran Forjanič opozoril na pomanjkljivost zapisnika prejšnje seje, nakar je bil podan predlog, da se v sklopu posodabljanja poslovnika mestnega sveta bolj natančno definira vsebina zapisnikov.

Najprej so potrdili mandat nadomestnemu svetniku Matjažu Duriču, ki je zaradi nastopa funkcije župana zamenjal Damjana Anželja.

Mestni svet Murska Sobota (foto: murska-sobota.si)

Sledila je potrditev delovnih teles Mestnega sveta. Svetniki so soglasno potrdili člane Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ki ga bo vodil Aleš Kornik. Odbor za družbene dejavnosti bo vodila Daniela Mörec, Odbor za proračun bo vodil Gorazd Kerec, novopotrjeni svetnik Matjaž Durič bo predsednik Odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo, Odbor za informiranje pa bo vodila mag. Brigita Perhavec.

Komisijo za statutarna in pravna vprašanja bo vodil Zoran Hoblaj, Komisijo za nagrade in priznanja Mitja Horvat, Komisijo za romska vprašanja Darko Rudaš.

Svetniki so potrdili tudi Nadzorni odbor Mestne občine Murska Sobota v sestavi Gabrijela Jakob, Renata Pinter Vertot, Alenka Samec, Robert Grah in Vojko Farič.

Izdajateljski odbor javnega glasila Soboške novine bo vodila Tamara Gradinski. Matjaž Durič in Gorazd Kerec bosta zastopala interese ustanovitelja v Nadzornem svetu Javnega podjetja Komunala d.o.o., predstavnik uporabnikov v Svetu javnega zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota pa bo Dušan Bencik.

Mestne svetnice in svetniki so podali kar nekaj pobud v zvezi z oblikovanjem proračuna, ki ga bo mestni svet obravnaval na prihodnjih dveh sejah. Poleg tega je bila podana pobuda za podporo gluhim in naglušnim v obliki prisotnosti tolmača na na sejah mestnega sveta in javnih prireditvah. Svetniki so se dotaknili tudi problematike plačila Sobočanca, dogajanja v mestnem središču, visokih stroškov ogrevanja, slabega stanja TVD Partizan, stanja v soboški knjižnici in hitre raste življenjskih stroškov prebivalcev mestne občine.

(foto: murska-sobota.si)

Župan Anželj je ocenil, da v pobudah vidi veliko dobrih predlogov, ki jih bodo do konca mandata skušali realizirati.

M.Z.