Direktorici “Vulkanije” Danijeli Krpič zaupan še en mandat

Vir:http://www.obcina-grad.si/about

V včerajšnjem članku smo zapisali, da županja Cvetka Ficko naj ne bi bila zadovoljna z delom Danijele Krpič, direktorice v prejšnjem štiriletnem mandatu in po novem tudi direktorice v novem mandatu. Kljub drugačnim pričakovanjem županje (želje po novi direktorici, za katero naj bi “navijala” županja), so namreč svetniki na včerajšnji drugi Izredni seji občinskega sveta Občine Grad, na tajnem glasovanju, še en mandat vodenja ZUKD zaupali domačinki Danijeli Krpič.

Uspešnost direktorice merljiva, naloge naložene v 7. členu Odloka o ustanovitvi ZUKD!

Direktorovanje Zavodu za upravljanje kulturne dediščine (ZUKD) pa ni samo skrb za prepoznavnost in obiskanost Doživljajskega parka Vulkanija, ampak je v skladu z Odlokom o ustanovitvi ZUKD zavodu v upravljanje “predano” še premoženje Lednarjeve usnjarne, Pütarovega  mlina, kamnoloma bazaltnega tufa pri Gradu in turistični vlak Oli.  Direktorici so tako preko “predanega” premoženja v upravljanje naložene naloge spodbujanja turistične in kulturne dejavnosti, skrbi za razstavno, muzejsko ter sejemsko dejavnost in “bogatenja” tega premoženje ter doseganja različnih sinergij z vključevanjem drugih projektov. Svetniki (od skupno 10 prisotnih jih je 6 podprlo Danijelo Krpič in 3 Romano Lebar, ostala kandidata nista prejela nobenega glasu) so očitno ocenili, da je Danijela Krpič zaupane naloge opravila z odliko, zato so jo nagradili še z enim mandatom.

Geološki doživljajski par Vulkanija odprl vrata avgusta leta 2013, v letu 2014 že sprejel čez 15.000 gostov, v letu 2016 pa že 26.512 (vir:Letno poročilo ZUKD 2016)

Da je naložba Občine Grad v Doživljajski park Vulkanija pravilna, je priča že sama podpora sofinancerjev v temu projektu. Od skupno cca. 4 MIO EUR, je projekt pretežno financiran iz EU sredstev (iz programa razvoja regij). Krtek Oli pa je očitno o nastanku Zemlje in dogajanjih v njej znal navduševati staro in mlado, kar priča rast števila obiskovalcev. Tudi to je eden izmed pomembnih merljivih rezultatov Danijele Krpič in njene ekipe sodelavcev, ki je z večjo obiskanostjo poskrbela za finančno neodvisnost ZUKD in večjo prepoznavnost “bogastev”, ki jih ponuja Občine Grad.

Svetniki so na tej seji podprli tudi predlog županje glede potrebnih prerazporeditev sredstev zaradi načrtovanih preplastitev javnih cest (investicijsko vzdrževanje). Tako bo z najugodnejšim ponudnikom (podjetje SGP Pomgrad) lahko podpisana pogodba za začetek del, ki znaša  169.653,42 EUR.

Uredništvo