Na kaj morate biti pozorni?

Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, ki določa vsebine in oblike projektne ter druge dokumentacije za gradnjo zahtevnihmanj zahtevnih in nezahtevnih objektov.

Veljati začne s 25. marcem 2023, med novostmi so pravila pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in imenovanju nadzornika pri gradnji nezahtevnih objektov. V pravilniku so med drugim navedene zahteve za dokumentacijo, ki jo morate priložiti na pristojno upravno enoto.

Pravilnik vsebuje nove obrazce, na katerih se odda zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt. Poleg osnovnih podatkov o investitorju in parceli je potrebno navesti tudi podatke o tem, ali bo načrtovani objekt priključen na komunalno infrastrukturo in katero. Ob tem mora investitor navesti vpliv gradnje na sosednje objekte in ali gre za rekonstrukcijo, prizidavo ali spremembo namembnosti obstoječega objekta.

Dokumentacija za izdano gradbeno dovoljenje mora med drugim vsebovati tudi opis vplivov gradnje (hrup, prašenje, osvetlitev) na neposredno okolico in opis vplivov na okolico. Sestavni del dokumentacije so tudi skice, ki so v že pripravljeno mrežo lahko vrisane z roko, prikazovati pa morajo tloris, značilen prerez in pogled na oblikovanje terena.

Vsi, ki se bodo sami lotili gradnje nezahtevnega objekta, potrebujejo gradbeno dovoljenje, a ne potrebujejo projektne dokumentacije. Ob tem so dolžni imenovati nadzornika, če pa gradnjo nezahtevanega objekta izvaja izvajalec, imenovanje nadzornika ni obvezno. Pri gradnji nezahtevnega objekta je potrebno najmanj osem dni pred začetkom gradnje vložiti tudi prijavo začetka gradnje.

Med nezahtevne objekte  sodijo:

 • drvarnica z bruto površino največ 12 m2 in višino največ 3 m
 • garaža z bruto površino največ 30 m2 in višino največ 3,5 m
 • uta oziroma senčnica z bruto površino največ 15 m2 in višino največ 3 m
 • bazen, če je njegova tlorisna površina do 30 m2 in globina do 1,35 m
 • enoetažna pritlična lopa z bruto površino največ 15 m2 in višino največ 4 m
 • nepretočna greznica, če je njena prostornina do 50 m3
 • pretočna greznica, če je njena prostornina do 20 m3
 • ograje, nižje od 2,2 m, razen ograj za pašo živine, nižjih od 1,5 m
 • škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m
 • kozolec s tlorisno velikostjo največ 150 m2, če gre za dvojni kozolec z višino najvišje točke objekta največ 6 m
 • kmečka lopa z bruto površino največ 30 m2 in višino največ 5 m
 • skedenj ali senik z bruto površino največ 150 m2 in višino največ 6 m

Enostavni objekti se lahko gradijo brez gradbenega dovoljenja, novost pa je, da je po novem potrebno gradnjo enostavnega objekta prijaviti na občini. To pomeni tudi pri gradnji nadstreškov, rastlinjakov, drvarnic in podobno. V prijavi začetka gradnje enostavnega objekta je potrebno vpisati naziv gradnje, zunanje mere objekta, bruto tlorisno površino in odmike od sosednjih zemljišč.

Med enostavne objekte spadajo:

 • nadstrešek s površino največ 30 m2 in višino največ 3,5 m
 • mala komunalna čistilna naprava do 50 PE
 • rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, s priključkom na objekt, če je njegova prostornina do 5 m3
 • zajetje, vrtina ali vodnjak z globino do 30 m
 • enoetažni pritlični objekt s tlorisno površino do 4 m2 in višino najvišje točke največ 2 m
 • zbiralnik za kapnico, če je njegova prostornina do 30 m3
 • čebelnjak, če je njegova bruto površina največ 20 m2 in višina najvišje točke največ 3 m
 • kašča z bruto površino največ 20 m2 in višino najvišje točke največ 3,5 m
 • kozolec z dolžino največ 30 m in višino največ 6 m
 • senik z bruto površino največ 30 m2 in višino največ 6 m

M.Z.