Izjave murskosoboškega župana Aleksandra Jevška za časopis Večer pod vprašajem

Aleksander Jevšek (foto

Kot smo že pisali, bodo vse slovenske občine dobile za kar 34.85 EUR/prebivalca več denarja, kot so si ga za leto 2020 obetale pod vlado Marjana Šarca. Vlada RS je namreč izpolnila pomembno zavezo iz koalicijske pogodbe in povprečnino občinam v eno najtežjih časih zaradi spopadanja s svetovno pandemijo iz  589,11 EUR/prebivalca dvignila na 623,96 EUR. Kot kaže, pa enim županom tudi to ni dovolj, pa čeprav gtre za eno največjih povprečnin v zgodovini nastanka samostojnih občin. Med njimi je tudi murskosoboški župan Aleksander Jevšek, ki trenutno predseduje tudi SOS (Skupnost občin Slovenije), katerega proračun bo bogatejši za kar 607.884 EUR.

Občini Murska Sobota kar 607.884 EUR več v proračun že v letu 2020

  • Jevšek (tudi predsednik Skupnosti občin Slovenije) kot nerazumno odločitev vlade v koronskem interventnem zakonu poudarjata določilo, po katerem bodo občine morale račune poravnati v osmih dneh, medtem ko je za gospodarske subjekte ta rok postavljen na 60 dni. “To lahko povzroči likvidnostne težave,” opozarja.

Pojasnilo: Vlada RS je krajše plačilne roke (prej 30. dan po prejemu računa, sedaj 8. dan) občinam naložila izključno zato, ker jim na račun še vedno vsako sredo “kapne” izračunani znesek (triinpetdesetina) dohodnine, konkretno murskosoboški občini 193.936 EUR (po novem 205.406 EUR), za zagon malega in srednjega podjetništva (s katerimi občina sodeluje), pa je potrebno, da je denar čim prej na njihovih računih. In ključno: (5) odstavek 10.a člena ZFO “Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.

Jevšek: “Pričakujem, da bo občina imela največji izpad prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, kjer so za fizične osebe prestavili rok plačila prav zaradi epidemije, medtem ko gospodarski subjekti odklanjajo plačilo z argumentom, da je kriza”.

Pojasnilo: Občine preda seznam zavezancev za plačilo NUSZ (Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) FURS-u. Ta najpozneje v roku treh mesecev zavezancem izda odločbo. Še kako pomembno je, da občine sedaj, ko imajo podjetja največ težav s poslovanji, seznam in roke plačil “prolongirajo” na čas, ko bodo že deležni državne pomoči preko intervencijskih zakonov “koronapaket1” in “koronapaket2” in se bodo omejitve poslovanja sprostile. Tudi sicer je delo na občinah precej zamrlo, projekti so zastali, stroškov za financiranje investicij ni, stroškov za zimsko službo ni…Novih 607.884 EUR iz naslove višje povprečnine pa predstavlja skoraj znesek, ki ga občina pridobi iz naslova NUSZ za fizične osebe. In še ključna izjava Jevška 17.4. svetnikom: “Na našo srečo večina večjih podjetij na območju MOMS tudi v času razglašene epidemije obratuje”. 

Jevšek: “Murska Sobota je prav tako ena od občin, kjer dobijo skupno za kar 2.5 milijona evra manj povprečnine, kot so stroški poplačila obveznih nalog, zato se jim sprememba formule njenega izračuna zdi nujna. Prav tako pa v imenu SOS poudarja, da je nujno, da pristojni državni organi v kriznih razmerah pohitrijo izvajanje že odobrenih projektov EU.

Pojasnilo: Denarja zagotovo nikoli ne bo dovolj. Toda, murskosoboška občina je samo v zadnjih nekaj letih tekoče odhodke drastično povečevala in sicer za leto 2020 načrtuje slabih 6 MIO EUR (5.25 MIO 2019; 5.1 MIO 2018; 4.67 MIO 2017; 4.4 MIO 2016…), tekoče transferje pa na 8.68 MIO (8.6 MIO 2019; 8.14 MIO 2018; 2017 7.7 MIO; 7.5 MIO 2016…). Gre za stroške vezane na plače zaposlenih v občinski upravi in zavodih (ZKTŠ…), stroške financiranja društev, vzdrževanja cest in zelenih površin, zimske službe ipd. Torej, standarda, ki si ga je občina vzpostavila.  Dvig nekaterih stroškov je zagotovo upravičen, toda, v zadnjih letih “lep zalogaj” predstavlja rast stroškov kot posledica množičnega kadrovanja, še posebej v zavodih, kjer je plačnik kot ustanovitelj občina.

Če torej analiziramo izjavo murskosoboškega župana, bi po njegovem upravičeni stroški (zakonsko naložene obveznosti) lahko znašale 12.8 MIO EUR. Po novem bo murskosoboška občina iz naslova dohodnine prejela 10.89 MIO iz naslova NUSZ bo “pobrala” 2.1 MIO (podjetja 1.45 MIO in gospodinjstva 0.65 MIO), kar že znaša 13 MIO EUR. Ves ostali denar planiran v proračunu v višini 3.16 MIO (promet nepremičnin, najemnine infrastrukture – omrežnina, globe…) in 2 MIO (kapitalski prihodki) predstavlja pomemben potencial lastnih sredstev za investicije, investicijska vzdrževanja ter LS (lastna sredstva) za črpanje še več denarja iz EU in SLO/EU proračuna (občina jih planira v letu 2020 7.2 MIO). Če bi murskosoboški župan gospodaril kot dober lastnik podjetja, se gneča med zaposlenimi v nekaterih zavodih zagotovo ne bi zgodila, v proračunu pa bi ostal zajeten denar, ki bi predstavlja odličen potencial za vlaganja in plemenitenja slednjega. Sedaj pa lahko Jevšek samo reče: “Hvala Vlada RS za pomembnih 607.884 EUR”

Sedaj pa lahko Jevšek samo reče: “Hvala Vlada RS za pomembnih 607.884 EUR”

B.P.