Kaj pomeni odločitev višjega sodišča glede najetih posojil v frankih za kreditojemalce?

Vir:Pixabay

Višje sodišče v Ljubljani je glede najetih posojil v frankih odločilo, da gre za ničnost pogodbe. To preprosto pomeni, da pogodbe na dan sklenitve niso bile sklenjene oz. so nične (ne veljajo). Odločitev sodišča je postala sodna praksa, zato za banke poti nazaj NI! Kreditojemalci se lahko veselijo, saj so končno dobili bitko zoper nekompromisnih bank, ki so vstrajale pri svojem prav.

O ničnosti govorita prvi in drugi odstavek 86. člena Obligacijskega zakonika!

Pogodba je nična, kadar nasprotuje Ustavi RS, prisilnim predpisom ali moralnim načelom; katere predmet je nedopusten, nemogoč, nedoločen ali nedoločljiv; ki nima podlage (kavze) ali pa je ta nedopustna; ki ni sklenjena v predpisani obliki, razen če iz namena predpisane oblike izhaja drugače; ki ni sklenjena v dogovorjeni obliki, če sta se stranki dogovorili, da je pogoj za veljavnost pogodbe posebna oblika (forma ad valorem); ki je oderuška (lahko ostane v veljavi, če se zmanjša na pravičen znesek); ki jo je sklenila poslovno popolnoma nesposobna oseba; ki jo je sklenila pravna oseba zunaj meja svoje sposobnosti (ultra vires).

Pravne posledice ničnosti pogodbe ( vzpostaviti se mora stanje, kot da pogodba sploh ne bi bila sklenjena)!

Kadar je ugotovljena ničnost pogodbe, mora vsaka od pogodbenih strank vrniti vse, kar je prejela na podlagi nične pogodbe; če vrnitev ni možna, mora stranka dati denarno nadomestilo po cenah v času izdaje sodne odločbe; nastopi pravica zavrnitve zahtevka nepoštene stranke; obstaja odškodninska odgovornost.

Višje sodišče je še odločilo, da se ne opravi konverzija (preračun) posojila v evre, temveč se obračun popravi po znesku, ki ga je posamezni posojilojemalec prejel ob črpanju posojila in, na drugi strani, vsote vseh odplačil posojila. To pa za posojilojemalca pomeni eno od najbočjših rešitev, saj ni zavezana za plačilo obresti, pogodbene kazni…

In kaj pomeni odločitev Višjega sodišča za kreditojemalca v praksi?

Sodba Višjega sodišča RS v Ljubljani v praksi za posojilojemalca pomeni, da je ta zaradi ničnosti pogodbe dolžna banki v 15 dneh plačati razliko med prejetim zneskom posojila v evrih in vsoto vseh že odplačanih mesečnih obrokov posojila. V kolikor je znesek vseh vplačanih anuitet (anuiteta pomeni znesek, s katerim se odplačuje posojilo ali kredit v določenem časovnem obdobju in je sestavljen iz dela glavnice, dolga ter pripadajočih obresti)že presegel višino najetega kredita na dan sklenitve pogodbe, ji bo banka morala vrniti razliko!

Uredništvo