Kakovost življenja za vse v Strategiji razvoja RS 2030!

Vir: www.vlada.si

Kako oblikovati razvojno pot do boljšega življenja vseh Slovencev, je združeno v dokumentu Strategija razvoja RS do leta 2030. Ker se je zadnji krovni dokument, ki mu je Vlada RS sledila zaključil (gre za programsko obdobje 2005-2013), je to svež dokument, ki s petimi strateškimi usmeritvami in dvanajstimi medsebojno povezanimi razvojnimi cilji postavlja nove dolgoročne razvojne temelje Slovenije.

V strategiji prepoznan pomen globalne odgovornosti do okolja in družbe!

Snovalci strategije so pri nastajanju strateškega dokumenta upoštevali razvojni načrt Agende Organizacije združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030. Ravno trajnostni razvoj pa “nastavlja” ključne stebre, skozi katere so nastajali tudi ključni cilji za doseganje boljše kakovosti življenja. Ta se bo uresničevala preko uravnoteženega gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja, ki ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove, je zapisal vir http://www.vlada.si.

Ključnih strateških usmeritev 5!

Kako bo kakovost življenja v prihodnjem programskem obdobju do leta 2030 dosežena, prikazuje 5 ključnih strateških usmeritev in sicer:

  1. vključujoča, varna in odgovorna družba,
  2. učenje za in skozi vse življenje,
  3. visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
  4. ohranjeno zdravo naravno okolje in
  5. visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Sicer pa je Strategija razvoja Slovenije podlaga celovitega procesa srednjeročnega načrtovanja, ki predvideva določitev ter potrditev prednostnih nalog in ukrepov, potrebnih za njihovo doseganje. Zagotovljena mora biti dolgoročna vzdržnost javnih financ ter v tem okviru priprava in izvajanje proračunov. Doseganje Strategije razvoja Slovenije 2030 pa bo Vlada RS spremljala s 30 kazalniki uspešnosti.

Uredništvo