Katere projekte bo izvajala Občina Tišina v letu 2019?

Foto: www.tisina.si

Občinski svet Občina Tišina je pred kratkim “prižgal” prvo zeleno luč predlogu proračuna za leto 2019, bistvenih pripomb do druge obravnave (slednja bo v mesecu marcu) pa ni imel. Skupno je proračun na strani prihodkov “težak” 5.336.823 EUR prenos neporabljenih sredstev iz leta 2018 pa znaša 833.000 EUR. Na strani odhodkov je planiranih 4.592.554 EUR občina bo odplačala še 1.637.483 EUR za najeti kredit (anuitete in obresti) ter se bo dolgoročno zadolžila v višini 60.215 EUR.

Investicij za kar 42 % celotnih odhodkov proračuna!

Investicijska sredstva proračuna občine Tišina izkazujejo kar 42 % skupnih odhodkov, pri čemer je 40 % investicijskih odhodkov (plačila neposredno iz proračuna) in 2 % investicijskih transferjev (prenos sredstev društvom oz. drugim organizacijam). Levji delež odhodkov za naložbe je načrtovan za izvedbo:

  • ureditev državne ceste skozi Tišino v skupni vrednosti 697.000 EUR (občina bo sofinancirala pločnike in javno razsvetljavo, država pa cesto, vključno z umestitvijo rondoja ob občinski stavbi, sočasno se bo “umeščal” nov vodovodni sistem v sklopu izgradnje “Pomurski vodovod sistema B”) – za izgradno vodovoda že podpisana pogodba s podjetjem Blisk montaža v vrednosti 316.660 EUR
  • trije parki, kulture, miru in oddiha (210.000 EUR)
  • začetek izvedbe projekta komunalne ureditve Murski Črnci-ulica do ČN-II faza (ocenjena vrednost investicije znaša 160 tisoč EUR in se bo izvajala v dveh fazah na območju, kjer “stojijo” novogradnje, vključno z asvaltiranjem in javno razsvetljavo).

Sicer pa je iz predloga proračuna razvidno še investiranje v urejanje odvodnjavanja makadamske ceste, ki se nahaja v naselju Gradišče (zraven igrišča), manjše preureditve prostora v poslovno stanovanjskem objektu, namenjenega nemotenemu izvajanju dnevnega varstva starejših občanov ter sredstva plana za menjavo oken v prostorih poslovno stanovanjskega objekta na Tišini (prostor za izvajanje strelske dejavnosti).

V okviru investicijskih transferjev pa občina planira prenos sredstev Gasilski zvezi Tišina za nakup (sofinanciranje) gasilske zaščitne in reševalne opreme ter “prenos” požarne takse za delovanje gasilskih društev, sredstva društvom na področju investicijskega vzdrževanja športnih objektov in sofinanciranja obnove cerkve Marijinega rojstva na Tišini ( v višini 30.000 EUR).

N.M.