Mestna občina Murska Sobota podala zahtevek za objavo popravka glede projekta Expano oz. Vrata v Pomurje

Vir: www.murska-sobota.si

Murskosoboška občina je na podlagi 26. in 27. členom Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/1247/15 – ZZSDT, 22/1639/1645/19 – odl. US in 67/19 – odl. US), zahtevala objavo popravka v nespremenjeni vsebini in na način, kot sta bila objavljena članka: Murskosoboški Expano, kaj so vam zamolčali oziroma, kaj niso želeli, da izveste (prvi del), objavljen na spletnem portalu Pomurske novice, dne 25.5.2020 in članka z naslovom: Murskosoboški Expano, kaj so vam zamolčali oziroma, kaj niso hoteli, da izveste (drugi del), objavljen na spletnem portalu Pomurske novice, dne 1.6.2020.

Zahtevo za popravek objavljamo v nespremenjeni vsebini

»Mestna občina Murska Sobota se distancira od subjektivnih, nepravilnih in netočnih navedb v obeh člankih, ki se nanašata na način pridobivanja paviljona Expo Milano 2015 in izplačila mestne občine, povezana s stroški skladiščenja in s samo izvedbo investicije v Expano.

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je celovito pisno poročilo o izvedbi investicije Expano, o načinu pridobitve paviljona s strani Republike Slovenije in vse povezane ter pomembne informacije o projektu nasploh pridobil na seji, 7. maja 2020, poročilo pa je dostopno tudi javnosti na sledeči povezavi:  https://www.murska-sobota.si/5-poro%C4%8Dilo-o-izvedbi-investicije-poslovanju-expana.

Članom mestnega sveta so bile sproti, ves čas izvajanja investicije in vse od začetka, posredovane informacije, ki so se nanašale tako na pridobitev paviljona v letu 2016, kakor tudi na izvedbo same investicije, ki je bila zastavljena in v končni fazi izvedena mnogo širše, tako v finančnem kot gradbeno- tehničnem smislu, kot je to bil predstavitveni objekt na svetovni razstavi v Milanu.

Mestna občina je v januarju 2016 na pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS podala uradno vlogo za pridobitev paviljona Expo, vendar na podlagi določil Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki ne določa, da bi bil za prenos določenega premoženja občini, potreben javni razpis. Kasneje se je pristojno ministrstvo, na podlagi pobud drugih občin dejansko odločilo za drug postopek ravnanja s paviljonom in je izvedlo tudi ustrezen javni poziv za upravljavca paviljona, na katerem je bila mestna občina uspešna. Različnim postopkom ustrezno je razumeti tudi vsakokratne izjave župana v javnosti.

Kako je med tem časom ravnal dotakratni upravljavec paviljona, agencija Spirit, mestna občina ne more pojasnjevati, razpolagamo pa z dokazili, da so za izbor prevoznika paviljona iz lokacije Milana v Slovenijo in skladiščenje, izvedli postopek izbire v skladu s predpisi o javnem naročanju. Da je morala mestna občina kasneje ob prevzemu upravljanja prevzeti tudi stroške skladiščenja do ponovne postavitve paviljona oz. do vgraditve prevzetega materiala v nov objekt, pa je bil pogoj javnega poziva agencije Spirit, ki ga je občina morala prevzeti in na višino teh stroškov ni bilo mogoče vplivati. V Mursko Soboto so bili od delov paviljona, prepeljani le elementi, za katere je obstajala možnost ponovne uporabe, nikakor pa niso bili prepeljani deli fasade, saj je bila ta ustrezno odstranjena že ob demontaži paviljona v Milanu. Preostanek elementov, ki v investiciji Expano ni bil uporabljiv, bo v skladu z dogovorom z agencijo Spirit, na ustrezen način odstranjen oz. uničen, saj je tudi knjigovodsko odpisan, vendar gre za manjše stvari, ki zaradi spremembe načrtov ali nefunkcionalnosti niso več uporabne. Mestna občina ni sklepala nobenih drugih pogodb za kakršne koli storitve ali prevzemala novih stroškov, ki bi bili povezani s skladiščenjem paviljona, ampak je glede tega zgolj vstopila v obstoječa razmerja predhodnega upravljavca.

Vrednost investicije projekta Expano se je v času izvajanja dejansko spreminjala, vendar so za to obstajali razlogi, ki so narekovali spremembe prvotno zastavljenega projekta, o vsem pa je vedno bil seznanjen ali pa je celo o tem odločal mestni svet, pri vsakokratnem sprejemu proračuna za tekoče leto.

Menimo, da smo s podajo končnega poročila mestnim svetnikom in s tem tudi javnosti, javno predstavili vse pomembne informacije o projektu, zato s tem zapisom tudi zaključujemo javno razpravljanje na to temo.»

S spoštovanjem,

Mestna občina Murska Sobota,

dr. Aleksander Jevšek,

župan.