Murskosoboški župan Jevšek zaradi “vojne” s Pomurskimi lekarnami čez mejo zakonitosti!

Aleksander Jevšek (foto

V javnosti odmeva, da je murskosoboški župan Jevšek podpisal pogodbo za nakup nepremičnine, v kateri danes “domujejo” zaposleni Pomurskih lekarn. Gre za prostore na Grajski ulici nasproti Zdravstvenega doma Murska Sobota, po zanesljivih virih pa več niso v lastništvu podjetja Galex, saj naj bi kupnino v višini več kot 300.000 EUR občina že nakazala in sicer na račun podjetja CNMT (večinski lastnik podjetja Galex). Toda, murskosoboški župan je že s podpisom pogodbe stopil čez mejo zakonitosti, saj za sklepanje pravnega posla ni imel prav nobene podlage, s plačilom kupnine pa kar izziva pristojne organe ali bodo opravili svojo dolžnost!

Murskosoboški župan Jevšek je že s podpisom pogodbe stopil čez mejo zakonitosti!

Zakaj je početje župana Jevška nezakonito?

  1. V proračunu za leto 2019 predmetna nepremičnina ni vključena v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota, oz. ni sestavni del priloge 2: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2019 in s strani Mestnega sveta MOMS sprejeta skupaj s proračunom. Ker te nepremičnine v tabeli na strani 291 ni, Jevšek nima podlage za sklepanje predmetnega posla, podpis pogodbe pa pomeni nezakonito ravnanje. Pravni temelj: Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07) v 20. členu določa, da občina v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja. V 29. členu istega zakona pa je zapisano, da Občinski svet občine odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja.
  2. Pravni temelj: Zakon o javnih financah (ZJF) določa, da se proračun občine izvršuje skladno z določbami ZJF in določbami Zakona o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS). 7. člen ZJF določa, da se sredstva proračuna uporabljajo za namene, ki so določeni z občinskim odlokom (Odlok o proračunu). Nadalje 54. člen (vezano na Letni program razpolaganja s kapitalskimi naložbami) določa, da vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo (pravni temelj in višino obveznosti, ki izhaja iz knjigovodske listine je potrebno pred izplačilom preveriti in pisno potrditi). Uslužbenec oz. uslužbenka, ki bo “na mizo” prejela kupoprodajno pogodbo in bo sprožila postopek izplačila kupnine iz pogodbe, se bo zagotovo znašla v prekršku, saj bo nastopala v nasprotju z ZLS, ZJF, ZIPRO (tudi drugih aktih – Statut občine in navodilih občine).

Sicer pa je že KPK (Komisija za preprečevanje korupcije) v podobnih primerih ugotovila:

  • V letnem načrtu ravnanja s premičnim (in nepremičnim) premoženjem občine so določeni tudi zneski (vrednoti) posameznih nepremičnin (velja za nakup in prodajo), slednje pa skupaj s proračunom sprejme mestni svet
  • Vsak navedeni znesek ima podlago na podlagi verodostojne listine, ki jo oceni pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin
  • Cenitev mora naročiti pooblaščena oseba občine pri izvedencu oziroma cenilcu, ki je pooblaščen za ocenjevanje določene vrste nepremičnine na podlagi Zakona o sodiščih

Župan Jevšek v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota, ki je sestavni del proračuna občine, ni imel vključene nepremičnine na Grajski ulici nasproti Zdravstvenega doma Murska Sobota. Ker predmetna nepremičnina ni bila vključena (vključil bi jo lahko le v soglasju z mestnim svetom) v proračun, zanjo ni bila določena tržna cena, ki bi jo na podlagi metodologije moral oceniti pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin v skladu z Zakonom o sodiščih. Župan Jevšek niti ni imel podlago v 34. členu Statuta občine, ki govori: “V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se mestni svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev mestnemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane”. Zato lahko zaključimo, da je župan Jevšek prekoračil svoja pooblastila, da je prestopil mejo zakonitosti (beri, je deloval nezakonito) in odtujil več kot 300.000 EUR namenskih sredstev proračuna.

Ključno vprašanje, ki ostaja pa je ali se bodo sedaj zganili pristojni organi? Oči javnosti so zagotovo uperjene proti njim in upravičeno čakajo ali vatli pravice veljajo enako za vse?

Uredništvo