Dela potekajo v skladu s terminskim načrtom

V Občini Moravske Toplice bo v sklopu projekta ”Nadgradnja vodovodnega sistema B” zagotovljena boljša in varnejša oskrba s pitno vodo za občane iz naselij Filovci, Bukovnica, Krnci, del naselja Fokovci, Ratkovci in Lončarovci, ki se bodo priključili na javno gospodarsko infrastrukturo oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

Na ozemlju občine obsega novogradnja 2.795 m transportnih cevovodov, 25.200 m primarnih  in 16.567 m sekundarnih cevovodov. V naselju Filovci je predvidena novogradnja objekta vodohram Filovci in novogradnja 2 črpališč Filovci in Bukovnica ter nadgradnja obstoječih črpališč Gornji Moravci, Prosenjakovci, Prosenjakovci OŠ in Sebeborci.

Vrednost projekta za Občino Moravske Toplice znaša nekaj čez 4,2 milijonov EUR. Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Kohezijskega sklada, kar predstavlja 91% upravičenih stroškov, ostalo razliko zagotovi občina in Sklad za vodo.

Nadgradnjo vodovodnega sistema lahko spremljate na spletni strani www.nadgrdanja-vodovod-b.si

Gradbena dela na projektu Nadgradnja vodovodnega sistema B SKLOP 2, Občina Moravske Toplice, se izvajajo po zastavljenem terminskem planu v naselju Fokovci in Krnci, konec meseca junija pa pričakujejo začetek del v naselju Filovci in sicer Filovski in Trnavski breg.

V naselju Krnci in Fokovci se sočasno izvaja položitev optične kanalizacije. V naselju Filovci pa bo poleg sočasnega izvajanja položitve optične kanalizacije na določenih odsekih izvajal sočasno gradnjo tudi Elektro Maribor d.d..

Izgradnjo si je ogledal tudi Župan Alojz Glavač (foto: moravske-toplice.si)

Za čas izvajanja del so predvidene delne in popolne zapore na občinskih cestah, kar pomeni da bo prehod moten oz. onemogočen v času od 7:00 do 17:00 ure.  Izvajalec del bo podrobneje obveščal o predvidenih zaporah na občinskih cestah v sodelovanju s predstavniki krajevnih skupnosti in občine.

Gradnjo vodovoda v naselju Fokovci si je ogledal tudi župan Alojz Glavač skupaj s predsednikom krajevne skupnosti  in z nadzornim organom gradnje in se seznanil s stanjem na terenu.

M. Z.

vir: moravske-toplice.si