Občina Rogašovci v podražitev cene vrtca in storitve Pomoč na domu!

Foto: obcina-rogasovci.si

Občina Rogašovci je v četrtek, zadnji dan v mesecu januarju izvedla drugo redno sejo občinskega sveta. Z imenovanjem delovnih teles (odborov in komisij) in nadzornega odbora za mandatno obdobje 2019-2022, je vzpostavila vse pogoje, da bo lahko občinski svet v prihodnje nemoteno deloval. Sicer pa je na mesto župana Edvarda Mihaliča (funkcija svetnika ni združljiva s funkcijo župana) svetniški stolček zavzel Simon Kranjec. Ključna točka dnevnega reda je bila razprava o prihodnjem proračunu za leto 2019 (predlog slednjega je tudi javno razgrnjen za obravnavo predlogov s strani delovnih teles in zainteresirane javnosti), saj slednji že kaže smer, kam bo občina vlagala sredstva v prihajajočem mandatu. Občinski svet pa se je odločil tudi o dvigu cene programov in številu otrok v vrtcu ter o povišanju cene storitve Pomoč na domu.

Največji projekti, umeščeni v osnutku proračuna, »težkega« slabih 3 MIO EUR PRIHODKOV in slabih 4 MIO EUR ODHODKOV, ki bodo zaznamovali proračunsko leto  2019!

Občina Rogašovci bo kot nosilka nadaljevanja projekta Pomurski vodovod sistema B, tudi skrbnik sredstev vseh občin, v katerih se bo še izvajala manjkajoča trasa vodovoda (transportni in sekundarni vodi ter rekonstrukcija obstoječih), skupno v dolžini cca. 105 km. Skupaj z izgradnjo čistilne naprave na vodnih virih Krog, Črnske meje, Fazanerija in Hraščice, znaša ocenjena vrednost celotnega projekta (štiriletno obdobje) 34 MIO EUR oz. 1.34 MIO EUR v letu 2019 (višina sredstev zagotovljena v Načrtu razvojnih programov). Občina Rogašovci bo pri tem morala sofinancirati cca. 64.000 EUR.

Drugi večji projekt, ki ga je občina umestila v proračun, je pločnik za pešce ob regionalni cesti R2-440/1296 Cankova-Kuzma (skozi naselje Ropoča, Pertoča in Večeslavci), kjer pa bo občina uredila tudi javno razsvetljavo in avtobusno postajališče. Vrednost projekta je ocenjena na cca. 384.000 EUR, občina pa bo za slednjega koristila sredstva, ki ji pripadajo v skladu 21. členom ZFO (Zakon o financiranju občin), dodatno pa se bo še zadolžila.

Tretji večji projekt, za katerega je občina zagotovila sredstva, pa je širitev prostorov za izvajanje lekarniške dejavnost in referenčne ambulante, za katero je občina rezervirala sredstva v višini nekaj več kot 122.000 EUR (občina je to investicijo želela izvesti že v letu 2018).

Drugi projekti, ki bodo vplivali na kakovost bivanja občank in občanov v občini, bodo v letu 2019 še preplastitev nekaj cest in ureditev odvodnje meteorne vode, občina pa bo tudi pristopila k izgradnji ŠRC Rogašovci za namene (v prvi fazi ureditev prireditvenega prostora za postavitev šotorov, površina pa bo služila za igranje rokometa, odbojke, košarke in tenisa – zaris površin), postavitvi zunanjih igral za ulično vadbo in fitnes zunanjih naprav ter motoričnih igral. Nadaljevala bo s projektom Kmečka hiša v Serdici in Dajčev mlin, za kmetijstvo namenila sredstva za ohranjanje kmetijstva in razvoj podeželja ter malega gospodarstva, namenila sredstva za sofinanciranje GZ (Gasilska zveza) Rogašovci in prostovoljnih gasilskih društev (98.000 EUR), športnih društev (49.000 EUR) ipd. Za vzpostavitev MČN (male čistilne naprave) pa je občina namenila 4.500 EUR.

Na predlog proračuna je kar nekaj pripomb izrazila opozicija, ki jo sestavljata  stranki SDS (Slovenska demokratska stranka) in SMC. Svetniško skupino SDS v Občinskem svetu Občine Rogašovci zastopa svetnik Andrej Kisilak, ki je v imenu slednje poudarjal, da je potrebno čim prej realizirati izgradnjo vodovoda sistem B, saj je pomanjkanje vode največji problem občine. Opozorili so, da bi kar nekaj gospodinjstev lahko z malimi vložki že sedaj priklopili na vodovod in tako rešili vsaj nekaj perečih problemov ljudi. Opozorili so še na potencial vzpostavljanja MČN (Male čistilne naprave), za katere bi bilo potrebno nameniti več sredstev, ljudi pa spodbujati in osveščati v smeri odgovornejšega odnosa za okolje in ohranjanja odličnih pogojev za življenje zanamcev. Zavzemajo se prav tako, za nadaljevanje kolesarske poti do mejnega prehoda Kuzma, da bi se tako povezali z Avstrijsko stranjo, kar bi po njihovem mnenju pozitivno vplivalo tudi na razvoj turizma.

Sicer pa je Občinski svet občine Rogašovci pri obravnavi 8. točke dnevnega reda potrdil predlog o povišanju cene VVZ iz trenutne 373,68 na novo veljavno 404,77 EUR. Slednja bo uveljavljena od 1.2.2019 naprej. Svetniška skupina SDS je pri tej točki predlagala subvencijo, vendar predlog s strani koalicije ni bil sprejet. Pri obravnavi točke 9. je občinski svet potrdil dvig cene Pomoč na domu iz sedaj veljavne polne cene 14,88 EUR/uro na 15,62 EUR/uro v tednu in 20,31 EUR/uro med prazniki in v nedeljo.

B.P.