Občina Tišina dala v javno razpravo predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24 -urne pogrebne dežurne službe na njenem območju!

Foto: fb

Občinski svet občine Tišina je na svoji redni seji sprejel Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne pogrebne dežurne službe na njenem območju v prvi obravnavi. Predlog odloka je sedaj dan v javno razpravo od 21.6. do 21.7.2019.

Predlog odloka dan v javno razpravo od 21.6. do 21.7.2019

V času javne razprave občinski svet pričakuje pripombe na sprejeti predlog odloka. Vložijo ga lahko fizične in pravne osebe, predlog pa mora vsebovati tudi naslednje obvezne vsebine:

  • ime in priimek predlagatelja oz. naziv organizacije in popoln naslov oz. sedež organizacije ter telefonsko številko
  • podpis predlagatelja oz. zakonitega zastopnika (v primeru, da predlog posreduje podjetje) z žigom
  • spremembe morajo biti zapisane jasno in morajo biti obrazložene (opis sprememb z utemeljitvijo slednjih)

24-urna pogrebna dežurna služba se v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti po novem mora z odlokom urediti kot obvezna občinska gospodarska javna služba (podlaga je v 3. členu Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti) ZPPDej (UL RS, št. 62/16)

24-urna dežurna služba se smatra kot vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oz. drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh (1.odst. 8. člena ZPPDej).

Predlog odloka je berljiv tu.

Uredništvo