Občina Turnišče je objavila Javni razpis za podelitev štipendij za študijsko leto 2023/2024

Razpis je namenjen študentom s statusom študenta dodiplomskega in podiplomskega študija v javno veljavnem študijskem programu v RS ali tujini, s stalnim bivališčem v Občini Turnišče, razpisujejo pa štiri štipendije v višini 150,00 EUR/mesec.

Štipendist lahko prejema štipendijo za posamezni letnik na isti stopnji le eno leto.

Komisija za štipendiranje bo obravnavala popolne in v roku razpisa prispele vloge v skladu s pogoji in kriteriji tega pravilnika ter odprtega razpisa. Na podlagi zbrane dokumentacije in dokazil bo izdala predlog za dodelitev štipendij v obliki zapisnika.

Na razpis se lahko prijavijo študenti, ki imajo najmanj tri (3) leta prijavljeno stalno bivališče v Občini Turnišče in imajo status rednega študenta (lahko tudi izrednega, vendar pod pogojem, da niso zaposleni ali prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb). Ob tem morajo biti vpisani v dodiplomski študijski program (najmanj v drugi letnik) ali podiplomski študijski program, niso prejemniki drugih štipendij, ob prvem vpisu v prvi letnik študija niso starejši od 26 let in imajo povprečje ocen v preteklem študijskem letu najmanj 7,0.

Po opravljenem izboru štirih študentov bodo medsebojne pravice in obveznosti med Občino Turnišče in študentom podrobneje urejene s pisno pogodbo o štipendiranju. Štipendist se s pogodbo o štipendiranju obveže, da Občini Turnišče poda letno poročilo o poteku študija ali potrdilo, da je uspešno dokončal letnik študija za katerega je prejemal štipendijo ter da je pripravljen sodelovati z Občino Turnišče in PIF.

Štipendist izgubi pravico do štipendiranja, če uspešno ne zaključi letnika, za katerega je prejel štipendijo, po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje, navaja neresnične podatke, sklene pogodbo z drugim štipenditorjem ali pa se redno zaposli.

Rok za oddajo vlog je do vključno srede, 4. oktobra 2023, kandidati pa lahko vloge do predpisanega datuma do 15:00 ure vročijo osebno v pisarno “Pomoč občanom” občinske uprave Občine Turnišče ali najpozneje 15. oktobra pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče s pripisom »ŠTIPENDIJE OBČINE TURNIŠČE 2023/2024«.