Občinski svetniki Občine Grad so na 19. redni seji med drugim obravnavali poročilo Nadzornega odbora Občine Grad za leto 2020 in Predlog proračuna Občine Grad za leto 2022.

Seznanili so se s poročilom Nadzornega odbora, ki je pregledal izvedbo investicij v letu 2020. Na izvedbo sanacije na mrliški vežici v Vidoncih je NO podal pozitivno mnenje. Prav tako je je pozitivno mnenje podal k izvedbi investicije Muzej gasilstva v Kovačevcih, a je svetnike zmotil podatek, da NO ne razpolaga s podatkom o plačilu investije. Prav tako ne pozna okoliščin, zakaj je bil projekt kljub zagotovljenim sredstvom realiziran leto pozneje. Glede izvedbe Parkišča pri Gradu pa so nadzorniki izdali mnenje s pridržkom. Ugotovljeno je bilo, da so za ponudbe bili zaprošeni isti izvajalci, ki naj bi bili med seboj povezani.

Glede na vse ugotovitve NO poroča, da bi Občinska uprava Občine Grad za omenjeni projekt morala izvesti  javno naročilo, saj skupna vrednost investicije presega znesek, na podlagi katerega se lahko izvedejo naročila majhnih vrednosti.

foto: M.Z.

Županja Cvetka Ficko je Občinskemu svetu podala predlog za sprejetje proračuna za leto 2022 v 1. branju. Predlog je predstavila direktorica Občinske uprave ga. Marjeta Geld, dopolnila pa ga je sama županja.

Svetniki so ocenili, da je predlog proračuna nerealno zasnovan. Predvidene investicije so  po mnenju večine svetnikov negospodarno zastavljene, celoten predlog pa dolgoročno zgrešen. Večina investicij je predvidenih na področju cest. V razpravi je eden od svetnikov opozoril, da je v bližnji preteklosti praktično vsa gradbena dela dela izvajal eden izvajalec, kar zbuja sum na korupcijo.
Predlog proračuna v prvi obravnavi ni bil potrjen, svetniki pa so županjo pozvali, da pripravi nov predlog proračuna za leto 2022.

 

M. Z.