Opozicijski svetniki Vodarni v Murski Soboti na strateški lokaciji namenjeni za razvoj športnega turizma in visokošolskega izobraževanja odločni NE

Vodarna v strateško lokacijo, ki predstavlja potencial za razvoj športnega turizma in visokošolskega izobraževalnega središča ne spada, tako jasno svetniki SDS, NSi, DeSUS, NSP in Modra lista Antona Štihca

Na četrtkovi seji je bila za mesto Mursko Soboto in razvoj občine v prihodnje, razprava o umestitvi objekta vodarne na območje Kopališke ulice. Gre za območje med sedanjo vojašnico in t.i. Visitor centrom, kjer je izgrajena tudi geotermalna vrtina v sklopu projekta TCF Energetski del. Poleg inženirskega objekta bi občina v območje umestila še objekt za potrebe delovanja ZOTK-e (Zveza za tehnično kulturo) in večnamenski objekt, ki bi ga za svojo dejavnost uporabljali zaposleni podjetja Pomurski vodovod sistema. Toda, svetniki stranke SDS, NSi, DeSUS, NSP in Modra lista Antona Štihca so bili v svojih razpravah jasni: “Objekt vodarne je potreben, toda, v območje, ki ga predlaga župan in občinska uprava ne spada”.

Objekt vodarne je potreben, toda, v območje, ki ga predlaga župan in občinska uprava ne spada

V svojih razpravah so vodje svetniških skupin Anton Slavic (NSP), Bojan Petrijan (SDS) in Jože Šadl (DeSUS) podali jasne in argumentirane obrazložitve, da objekt vodarna ne spada v območje, kamor ga kot predlagatelj predlaga župan in občinska uprava. Razpravljavci so pojasnili, da območje predstavlja potencial za razvoj športnega turizma in visokošolskega izobraževalnega središča. Slednja strategija, da se je “že prijela” in, da se naj v prihodnosti izvaja. Razpravljavci so se oprli tudi na mnenja mnogih strokovnjakov, jasnim signalom “proti” vodarni na tem območju v času javne razprave in mnogim klicem občank in občanov.

Ker je v nadaljevanju župan Jevšek kljub vsem argumentom poskušal s svojim “glasovalnim strojem” SD svetnikov, ki mu večinoma sledita še svetnika stranke SMC, pristopiti k glasovanju z namero, da pride do preglasovanja (in skrivanja za mestnim svetom), je svetnik stranke NSP in nekdaj župan Anton Slavic županu Jevšku predal dokument z devetimi podpisi svetnikov SDS, DeSUS, NSi, NSP in Modra Lista Antona Štihca, v katerem so slednji v skladu s 47. c členom Poslovnika zahtevali poimensko glasovanje. Jevšek je v nadaljevanju iz pozicije moči Slavicu (NSP) zabrusil, da je nesramen do svetnikov in, da sejo vodi on, toda, v imenu podpisnikov zahteve po poimenskem glasovanju v skladu s 47. členom poslovnika je jasen, zato je Petrijan (SDS) v skladu s 34. členom poslovnika županu predlagal, da odredi 5 minut odmora, v katerem bi se sestali vodje svetniških skupin glede nadaljevanja seje.

47.c člen
Poimensko glasujejo člani mestnega sveta, če mestni svet tako odloči na predlog predsedujočega ali najmanj ene četrtine vseh članov sveta. Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu črk njihovih priimkov. Član glasuje tako, da glasno izjavi »ZA« ali »PROTI«.
Pooblaščeni delavec mestne uprave zapiše svetnikovo izjavo ali njegovo odsotnost pri njegovem imenu in priimku na seznamu. Po končanem glasovanju predloži zaznamek predsedujočemu, ki razglasi rezultat glasovanja
Predstavniki svetniških skupin so si izmenjali informacije in dobili jasno sporočilo, kaj bo sledilo v nadaljevanju, v kolikor bo župan kršil poslovnik in pristopil k glasovanju z glasovalnimi napravami in ne glede na vloženo zahtevo, da se glasuje po imensko. Župan Jevšek je po odmoru umaknil točko iz dnevnega reda z obrazložitvijo, da se bo o njej predhodno usklajeval s predstavniki svetniških skupin in stroko (iskanje tehničnih rešitev za vodarno).

Spomnimo, da sta projekt TC Fazanerija ter program OKO kot strateška razvojna dokumenti občine pod prejšnjim županom Antonom Štihcem zaznana kot odlična strateška razvojna projekta, ki ju je smiselno “peljati” naprej. Ravno na območju, kjer naj bi sedaj stala vodarna in spremljajoči objekti ter drugi večnamenski prostori (ZOTKA in prostori podjetja Pomurski vodovod sistema B), se je predvidevala vzpostavitev nastanitvenih kapacitet za potrebe razvoja športnega turizma (nastanitvene kapacitete,  ipd.). Občina je že leta 2006 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006006300207/javni-razpis–za-izbor-strateskega-partnerja-za-ustanovitev-skupne-druzbe-za-izvedbo-investicijskega-projekta-turisticni-in-rekreacijsko-sportni-center—fazanerija-murska-sobota—ob-1678406) sprožila postopek iskanja potencialnih investitorjev z jasno vsebino: “Vzpodbuditi turistično in rekreacijsko športno dejavnost v Murski Soboti ter doseči na tem področju razvojni zagon”, leta 2010 pa v sklopu uspešne prijave projekta TCF Fazanerija – Energetski del s kar 2.2 MIO EUR nepovratnih sredstev na tem delu že uspešno vzpostavila reinjekcijsko vrtino Sob-4g in Visitor center (https://www.murska-sobota.si/turisti%C4%8Dni-center-fazanerija-energetika), na t.i. černelavskem polju pa še črpalno vrtino Sob-3g ter v celoti zamenjala toplovod odpadne vode ter obnovila vrtino Sob-1.

Uredništvo