Podjetja, zadruge in s.p. -ji, bi radi elektriko zastonj? Zunaj je razpis za nepovratna sredstva v fotovoltaično elektrarno!

Foto: Pixabay

Ministrstvo za infrastrukturo dodeljuje gospodarskim družbam, zadrugam in samostojnim podjetnikom finančne spodbude za sofinanciranje in vgradnjo naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. Gre za evropska sredstva v okviru operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v večletnem finančnem obdobju 2014 – 2020.

Za namen samooskrbe na razpolago 10 MIO EUR nepovratnih sredstev!

Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči, med opravičene stroške pa spadajo:

  • stroški nakupa in vgradnje fotonapetostnih modulov in opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije, hranilnikov energije in priključitev na el. omrežje
  • strokovni nadzor (do 3 % vrednosti investicije)
  • stroški informiranja, komuniciranja in izobraževalne vsebine

S sredstvi bo sofinanciranih 20 odstotkov upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200 evrov na en kilovat instalirane nazivne električne moči.

Odobrena operacija mora biti fizično in finančno zaključena v enem letu po podpisu pogodbe oziroma najpozneje do 31. oktobra 2022

Sicer pa so prijave možne v različnih obdobjih in sicer:

  •  26. 4. 2019                         za prvo odpiranje
  •  26. 7. 2019                         za drugo odpiranje
  •  28. 2. 2020                         za tretje odpiranje
  •  25. 9. 2020                          za četrto odpiranje

Uredništvo