Vloge je treba oddati do 31. avgusta 2023

Zveza Slovencev na Madžarskem je objavila javni razpis za spodbujanje turističnih in dopolnilnih dejavnosti ter razvoj lokalnih produktov na območjih, kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem. V letih 2023 in 2024 bo za razvoj turizma na teh območjih na voljo 680.000€. 

Sredstva zagotavlja Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Upravičenci lahko, glede na organizacijo prijavitelja, zaprosijo za sofinanciranje do največ 95% upravičenih stroškov, kar lahko znaša od 3.000 do 50.000€ sofinanciranja na projekt. Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so gradbena in obrtniška dela, nakup strojev in opreme. Obdobje upravičenosti stroškov pa traja do oktobra 2024.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje razvoja turizma in spremljajočih turističnih dejavnosti na upravičenem območju Slovenskega Porabja.

Vlogo lahko oddajo gospodarske družbe, socialna podjetja, samostojni podjetniki, društva in fizične osebe, ki prihajajo iz območij Dolnji Senik/Alsószölnök, Andovci/Orfalu, Verica-Ritkarovci/Kétvölgy, Števanovci/Apátistvánfalva, Gornji Senik/Felsőszölnök,  Sakalovci/Szakonyfalu, Monošter-Slovenska ves/Szentgotthárd–Rábatótfalu városrésze in Monošter/Szentgotthárd.

Na spletni strani Zveze Slovencev na Madžarskem je na voljo javni razpis za gospodarske naložbe v Slovenskem Porabju in vsi potrebni dokumenti in obrazci.

Vloge na razpis je treba oddati do 31. avgusta 2023 priporočeno po pošti v zaprti ovojnici v skladu z razpisno dokumentacijo na naslov Zveza Slovencev na Madžarskem, Gardonyi ulica 1, 9970 Monošter.

M.Z.