Največ časa namenili problematiki soboške Komunale

Na včerajšnji seji mestnega sveta je od 26 svetnikov bilo prisotnih 23. Po potrditvi dnevnega reda so svetniki najprej v drugem branju potrdili Statut Mestne občine Murska Sobota in z vključenim amandmajem sprejeli še Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota. 

Pri obravnavi Zaključnega računa proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2022, ki je po razpravi sicer bil sprejet, so opozicijski svetniki opozarjali na številne slabosti. V oči na prvi pogled pade proračunski primanjkljaj v višini 621.000€, kar naj bi bila posledica neučinkovitega črpanja sredstev iz razpisov. Prihodki občine v višini 20 milijonov evrov v lanskem letu predstavljajo le 75% od načrtovanih. Dolg soboške občine ob koncu minulega leta je znašal 7,7 milijona evrov, kar pomeni 411 evrov na občana.

V razpravi je Anton Slavic (NSP) opozoril, da proračun za leto 2022 ni bil realno zastavljen, zato je realizacija prenizka. Tudi črpanje sredstev preko razpisov je bilo premalo učinkovito, saj je bilo od predvidenih 18 milijonov počrpanih le 6 milijonov. Ob vsem tem pa občina ne razpolaga več z nobenim zemljiščem za gradnjo stanovanj in gospodarskih objektov. Možnosti za najetje kredita so le še v višini 2,6 milijona, kar občino uvršča med tiste s slabim investicijskim potencialom.

Bojan Petrijan (SDS) je v razpravi dejal, da do zamikov pri investicijah prihaja zaradi slabe realizacije. Svetniki SDS so v preteklosti pri obravnavi proračunov pogosto opozarjali na napake in tudi glasovali proti sprejetju, a je mestni svet v prejšnji sestavi opozorila ignoriral. Dejstvo je, da proračun ni bil vzdržen, zato je Petrijan napovedal zelo močno prisotnost pri pripravi finančnih konstrukcij.

V nadaljevanju so svetniki potrdili županov predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora SO 53, ki zadeva Športno rekreacijski center Fazanerija in tako omogočili javno obravnavo predloga.

Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota v prvi obravnavi je bil sprejet, Miran Forjanič (Lista za našo Soboto) pa je predlagal, da se v drugi obravnavi vključi možnost nujne službe na področju zobozdravstva. Sprejeti predlog morajo sedaj potrditi tudi ostale občine soustanoviteljice, nakar bo sledila še druga obravnava.

Po potrditvi novih cen za storitev zbiranja odpadkov, ki se na predlog koncesionarja Saubmermacher – Komunala zvišujejo povprečno za 1,21 evra na mesec za mešane komunalne odpadke in za 2,21 evra na mesec za biološke odpadke, so svetniki največ pozornosti na seji namenili novemu elaboratu za storitev čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Mestni občini Murska Sobota.

Čiščenje odpadnih voda na podlagi koncesijske pogodbe iz leta 2002 izvaja Petrol, ki je upravitelj soboške čistilne naprave. Prvotni predlog je predvideval znatno povišanje cen položnic za občane za več kot 70 odstotkov, kar bi za povprečno gospodinjstvo na območju mešanega kanalizacijskega sistema na položnici znesek z obstoječih dobrih 15 evrov na mesec povečalo na več kot 26 evrov na mesec, za tiste, ki se nahajajo na območju ločenega kanalizacijskega sistema, pa z dobrih 10 evrov na mesec na več kot 18 evrov na mesec.

Zaradi razlike med plačano pristojbino Petrolu in stroški s komunalnim blatom ter zaračunano ceno uporabnikom na položnici javno podjetje v lasti mestne občine beleži veliko izgubo. Od leta 2017 pa do konca leta 2021 izguba znašala več kot 336 tisoč evrov, zaradi česar se je posledično Komunala morala posluževati najemanja kratkoročnih kreditov. Že v poslovnem poročilu za leto 2021 je direktor Tomislav Zrinski opozarjal, da je tudi v prvi polovici leta 2022 znašal negativni rezultat več kot 184 tisoč evrov in pozival k spremembi elaborata in s tem k zvišanju cen.

Na seji je bilo slišati tudi, da naj Komunala že v prihodnjem mesecu ne bi bila več zmožna pokrivanja mesečnih plač zaposlenih, omenjen pa je bil celo stečaj. Za izgubo naj bi po mnenju opozicijskih svetnikov bilo krivo prejšnje občinsko vodstvo z Aleksandrom Jevškom na čelu, ki ni reagiralo in pravočasno dvigovalo cene. Andrej Mešič (SDS) je opozoril, da je vodstvo imelo možnost prilagajati in postopoma zviševati cene do 10 odstotkov celo brez obravnave na občinskem svetu, a do tega ni prišlo. Na predlog Mešiča in Mitje Horvata (GS) se bo oblikovala delovna skupna, ki bo preučila to problematiko.

Po kratkem odmoru ter posvetovanju je župan Damjan Anželj predlagal začasne cene brez poračuna za preteklo obdobje, ki bi veljale do ugotovitev delovne skupine in preprečile insolventnost soboške Komunale. Skupina bo sestavljena iz članov vseh političnih strank, mestne uprave, Komunale in zunanjega sodelavca, njena naloga pa bo analiza stanja in oblikovanje podlag za sestavo novega elaborata.

Pri naslednji točki so svetniki podali soglasje za izplačilo delovne uspešnosti za leto 2022 ravnateljem Vrtca Murska Sobota, vseh štirih osnovnih šol, glasbene šole in Osnovne šole Bakovci. 

S tesno večino in dobesednem priganjanju svetnikov k glasovanju je bilo podano tudi soglasje za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Zdravstvenega doma Murska Sobota Edith Žižek Sapač in njeni pomočnici Renati Gorjan. Direktorica zdravstvenega doma bo kljub mnogim pripombam na njeno delo prejela izplačilo v višini 2.048,92€.

Pri kadrovskih zadevah so zaradi razrešitve predsednice Sveta zavoda soboškega MIKK-a Ane Zelko je kot novega člana predlagali Marka Lenarčiča, Sonji Čerpnjak pa podali soglasje k imenovanju za ravnateljico Osnovne šole III Murska Sobota.
M. Z.