Šolski minister Pikalo bi še bolj diskriminatorno obravnaval osnovnošolske otroke v zasebnih šolah in poglobil kršitve iz odločbe Ustavnega sodišča!

Vir: Vlada RS

Šolski minister je ponudil rešitev glede bodočega financiranja obveznih javno veljavnih programov v zasebnih šolah. Ustavno sodišče RS je namreč z odločbo državi naložilo, da mora izenačiti financiranje obveznega javno veljavnega programa, ki ga izvajajo državne in zasebne šole, in s tem odpraviti diskriminacijo otrok na zasebnih šolah. Toda, Pikalo bi otroke, ki obiskujejo obvezne javno veljavne programe v zasebnih šolah, obravnaval še bolj diskriminatorno!

Pikalo po “šolsko udaril” mimo in po mnenju strokovnjakov predlog zakona naredil še bolj protiustaven!

Šolski minister Pikalo namreč namerava izobraževanje v zasebnih šolah “rešiti” tako, da bi delež financiranja programov v slednjih še zmanjšal. Do sedaj sta bila namreč obvezni in razširjeni del za šole šole obveznega javno veljavnega programa financirana s po 85 %, po novem pa naj bi bila eden s 100 % in drugi z 0 %. Pikalo je kar nekaj mesecev iskal rešitev, ki bi sledila odločbi Ustavnega sodišča, pa se je kot kaže izgubil v “kotlu” jeze vladajočih strank do financiranja zasebnega šolstva. Tako mu ni preostalo drugega, kot, da ponudi všečen predlog, ki pa je po mnenju stroke še bolj diskriminatoren in protiustaven. Mnogi so namreč prepričani, da se s stroko sploh ni posvetoval!

Jutranje varstvo, podaljšano bivanje, dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti in šolo v naravi po novem za zasebne šole 0 %!

Interesne dejavnosti so pomemben del vseživljenjskega učenja. Šola jih organizira zunaj šolskega pouka kot razširjeni program šole z namenom, da bi omogočila odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov in učence praktično uvajala v življenje in jih s tem usposabljala za koristno in zdravo preživljanje prostega časa. Učenci in učenke izbirajo ter se vključujejo v dejavnosti prostovoljno. Šola jim s pomočjo mentorjev pomaga pri izboru in oblikovanju programa interesnih dejavnosti, strokovno izvaja in evalvira delo ter zagotovi delovanje v prijetnem in sproščenem vzdušju. Za posamezni razred sta za izvajanje interesnih dejavnosti v predmetniku določeni dve uri tedensko (Predmetnik devetletne osnovne šole). Financiranje interesnih dejavnosti, določenih po Predmetniku devetletne osnovne šole, je po Zakonu o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotovljeno iz sredstev državnega proračuna. V primeru da šola v dogovoru z ustanoviteljico (občino) ponudi učencem večje število ur interesnih dejavnosti, se to obravnava kot nadstandard in v tem primeru dodatne ure financira občina. Del stroškov za nadstandardni program lahko krijejo tudi starši, seveda z njihovim soglasjem.

Da šolski minister zagotovo razume odločbo Ustavnega sodišča RS, ni potrebno izgubljati besed. Jasno je, da je sestavni del stranke, ki krši temeljna načela spoštovanja vladavine prava, človekovih pravic in enakih možnosti. Ob tem lahko le zaključimo, da gre verjetno za politično kalkulacijo, pa četudi za ceno zavestnega kršenja ustave.

Uredništvo