Svetniki SDS proti sprejemu proračuna Mestne občine Murska Sobota!

Vir: www.murska-sobota.si

Svetniška skupina SDS je na včerajšnji seji Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota glasovala proti sprejemu proračuna za leto 2019 in svojo odločitev argumentirala.

Predlagatelj ni upošteval predlogov svetniške skupine SDS že za prvo in drugo obravnavo, ne predloga odbora za finance in ne odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem iz prve obravnave!

Svetniška skupina SDS je svojo odločitev glede glasovanja PROTI sprejemu proračuna za leto 2019 argumentirala. Kot ključne razloge je navedla, da predlagatelj ni sledil oz. upošteval:

  • predlogov, ki jih je svetniška skupina SDS predlagala že ob pripravi proračuna za prvo obravnavo in tudi drugo obravnavo
  • predloga odbora za proračun in finance, da se naj prouči možnost, da se več sredstev nameni za vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje cest ter
  • predloga odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, da se naj del zagonskih obratovalnih stroškov ter stroškov upravljanja pri projektoma Paviljon Expano ter Soboško jezero nameni za spodbujanje malega gospodarstva oz. gospodarstva v mestni občini ter dotrajani infrastrukturi

Svetniška skupina SDS je povdarila, da so njeni predlogi, ki jih predlagatelj ni umestil v proračun, v pretežni meri usmerjeni v reševanje kakovosti zraka, zaposlovanje v gospodarstvu, reševanje stanovanjske problematike (predvsem mladih) ter skladnemu razvoju med mestom in vasmi. Ti pa, da bi imeli tako kratkoročne in še posebej dolgoročne pozitivne učinke, ki dejansko odgovarjajo na zaostrovanje demografske slike MOMS, reševanje trga delovne sile s ponudbo kadra glede na potrebe gospodarstva ter znižanju stopnje brezposelnosti ter učinke omilitve odhoda perspektivnega kadra iz občine. Vsi našteti predlogi torej odgovarjajo na ključne težave s katerimi se sooča naša občina.

“Vsi našteti predlogi torej odgovarjajo na ključne težave, s katerimi se sooča naša občina”, je v imenu svetniške skupine SDS povedal Petrijan.

Skrb glede predlaganega proračuna je Petrijan dodatno pojasnil v času razprave svetnikov. Opozoril je, da predstavlja rast davčnih in nedavčnih prihodkov glede na leto 2018 le 2,78 %, rast tekočih odhodkov in tekočih transferjev pa glede na leto 2018 kar 11,1 % glede na leto 2017 pa kar 18,2 %. Do slednjih “apetitov”  pa, da je prišlo izključno zaradi nekaterih izrednih prihodkov v prejšnjem letu, na katere je občina napačno odreagirala s trajno vezavo tekočih odhodkov in tekočih transferjev na “netrajne” prihodke. Slednje predstavlja sedaj in v prihodnje manj sredstev za investicijske odhodke in investicijske transferje, kar občino “napotuje” k zadolževanju.

Sicer pa predlagatelj proračuna meni, da proračun odlikuje ravnotežje med razvojno in socialno naravnanostjo, občini pa omogoča, da z dobrim razvojnim tempom nadaljuje razvojno preobrazbo. Proračun občine za leto 2019 je bil sprejet s 20 glasovi ZA in 4 proti.

Uredništvo