SVIZ z dopisom staršem o osnovnih šolah v superlativih, strokovnjak dr. Musek Lešnik razočaran!

Vir:Pixabay

Kakovostno izobraževanje ter kakovosten izobraževalni sistem sta gonili družbenega in gospodarskega razvoja sleherne države, zato je pred dnevi izveden stavkovni dan šolnikov potrebno obravnavati skrajno odgovorno. V sporočilu SVIZ-a (Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije), ki so ga prejeli starši osnovnih šol nekaj dni pred stavko, je zapisano, da je kakovost slovenskih javnih šol na visoki ravni, in da osnovnošolci slovenskih šol v priznanih mednarodnih raziskavah znanja dosegajo odlične rezultate. Toda, dr. Kristjan Musek Lešnik, priznani strokovnjak, ki že mnogo let spremlja prenovo šolskega sistema, v svojima knjigama Sivi knjigi o osnovni šoli v RS in Bajke in povesti o devetletki ugotavlja skoraj diametralno nasprotno in svari!

SVIZ o dosežkih osnovnošolcev na mednarodnem preverjanju znanj v superlativih!

SVIZ ugotavlja, da je kakovost slovenskih javnih šol na visoki ravni, dosežki osnovnošolcev na mednarodnih raziskavah znanj PISA, TIMSS in PIRLS pa da so pokazatelj, da je naše šolstvo zelo dobro in da strokovni delavci in delavke odlično opravljajo svoje delo. S tem želijo sporočiti, da je prenova šolskega sistema v letu 1999-2000 (ko smo prešli iz osemletnega na devetletni izobraževalni sistem ter v vsebinsko prenovo) in zastavljeni cilji, ki ga je prenova zasledovala dosežen.

Dr. Kristjan Musek Lešnik ugotavlja nasprotno in svari!

Dr. Musek Lešnik o devetletki ugotavlja, da je neuspešna, saj ne ne uresničuje svojih lastnih zastavljenih ciljev. Svoje ugotovitve je zapisal v svoji Sivi knjigi o osnovni šoli v RS. Ključni so torej postavljeni cilji, ki so si jih ob prenovi zastavili “avtorji” prenove ter ali le te danes otroci dosegajo. Eden izmed teh ciljev je ravno doseganje mednarodno primerljivih standardov in ravni znanj. Drugi, ki jih devetletka zasleduje, dr. Musek pa jih kot pomembne izpostavlja pa so še povečati kakovost in trajnost znanja, izboljšati pismenost; razvijati sposobnosti kritičnega razmišljanja; preprečiti preobremenjenost in utrujenost učencev ter povečati motivacijo za izobraževanje. Musek ugotavlja, da podatki kažejo, da današnja devetletka resno zaostaja za vsemi temi cilji.

SVIZ serviral analize “šolske stroke”, dr. Musek zbral in serviral analize mednarodnih raziskav!

Dr. Musek Lešnik je odkrito predstavil rezultate v svoji knjigi, svoje ugotovitve pa podprl z raziskovanjem in analizo devetletke skozi prizmo njenih lastnih ciljev. Uporabil je množico podatkov iz mednarodnih raziskav in iskreno povedal, da so bolj iskreni pokazatelj stanja naše šole. Priznani strokovnjak je zaključil, da od osmih parametrov, kjer so na mednarodnem nivoju primerjali osnovnošolce osemletke in devetletke, ni niti enega, ki bi pokazal prednost v znanju osnovnošolcev v devetletki.

Dr. Musek nato svari s svojimi ugotovitvami: osemletkarji so v vseh osmih primerih izkazali boljše znanje, povečanje ur pouka in dodatno leto v devetletki pa nista prinesla nič več znanja, prej nasprotno (vir: portal delo.si).

Dr. Kristijan Musek Lešnik je priznan strokovnjak, ki je bil predavatelj na več slovenskih fakultetah. S šolsko problematiko se ukvarja že več kot desetletje in je že vse od leta 2008 tudi v Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje (trenutno podpredsednik). Je avtor ali soavtor več kot tridesetih knjig, priročnikov in samostojnih gradiv ter številnih znanstvenih in strokovnih člankov.

Uredništvo