To je rokovnik, na podlagi katerega bodo “nakazani” socialni transferji na račune upravičencev!

S 1.1.2019 za podaljšanje priznanja nekaterih pravic iz javnih sredstev (pravica do državne štipendije, pravica do otroškega dodatka, pravica do znižanega plačila vrtca in pravica do subvencije malice in kosila) ni potrebno vložiti vloge, saj strokovni delavci CSD (Center za socialno delo) to naredijo po uradni dolžnosti. Slednje ne velja za tiste, ki pravice iz javnih sredstev uveljavljajo prvič. Ti so vloge za priznanje “polnih” pravic morali vložiti do 31. avgusta 2019, v kolikor pa pozneje, pa se jim bo priznala pravica od naslednjega meseca naprej.

Iz prenovljene spletne strani (sedaj je skupna za vsa ministrstva na gov.si) pa lahko najdemo tudi podatek (roke), kdaj se bodo določene pravice iz javnih sredstev izplačevala. Na tej povezavi pa je še nekaj pomembnih podatkov za vlagatelje in upravičence.

septembru bodo socialni transferji nakazani na račune:

DRŽAVNA ŠTIPENDIJAtor. 10. 9.
ZOISOVA ŠTIPENDIJAtor. 10. 9.
POMOČ OB ROJSTVU OTROKAsre. 11. 9.
STARŠEVSKI DODATEKsre. 11. 9.
REJNINEsre. 11. 9.
OTROŠKI DODATEKčet. 12. 9.
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINOčet. 12. 9.
DODATEK ZA NEGO OTROKAčet. 12. 9.
PRISP. ZARADI DELA S KRAJŠIM DEL. ČAS. ZARADI STARŠEVSTVApet. 13. 9.
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEKpet. 13. 9.
STARŠEVSKA NADOMESTILApet. 13. 9.
DENARNA SOCIALNA POMOČ I. OBDELAVApet. 20. 9.
VARSTVENI DODATEKpon. 30. 9.
DENARNA SOCIALNA POMOČ II. OBDELAVAsre. 2. 10.

Uredništvo