Večji pretok prometa znotraj cone in vsa nujno potrebna infrastruktura

Občina Beltinci je v letošnjem letu uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo »Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture« s projektom »Zelena poslovno – industrijska cona Beltinci«.

Poslovno-industrijska cona Beltinci (foto: M.Z.)

Vrednost projekta znaša 1.296.981,13 EUR, njegov namen pa je ureditev zelene poslovno – industrijske cone Beltinci. Industrijska cona je regionalnega pomena in z izvedbo projekta se bo zagotovil večji pretok prometa znotraj cone in vsa nujno potrebna infrastruktura, ki bo omogočala normalno delovanje ter zagotavljala pogoje za razvoj in rast malih in srednje velikih podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Projekt bo v celoti zaključen do konca prihodnjega leta.

Poslovno-industrijska cona Beltinci (foto: M.Z.)

Glavni cilj naložbe je komunalna ureditev poslovno – industrijske cone Beltinci z dokončno izgradnjo ceste z enostransko površino za pešce, ureditvijo odvodnjavanja, fekalno kanalizacijo, vodovodnimi priključki in cestno razsvetljavo ter ureditev trajnostne naravnanosti in modre oz. zelene infrastrukture.

Poslovno-industrijska cona Beltinci (foto: M.Z.)

V sklopu trajnostne naravnanosti in modre oz. zelene infrastrukture bodo namestili solarne svetilke javne razsvetljave, uredili prepustne površine za parkiranje in “car-sharing”, postavili polnilnice za električna vozila, e-kolesa in skiroje ter postavili stojala za popravilo koles in stojal za parkiranje. Namestili bodo zabojnike za ponovno uporabo in solarno – polnilne klopi, rekultivirali obstoječi zadrževalnik meteorne vode in hortikulturno uredili celotno območje.

Poslovno-industrijska cona Beltinci (foto: M.Z.)

Vrednost projekta vključno z DDV znaša 1,296.981,13 EUR, projekt pa je sofinanciran v celotni vrednosti upravičenih stroškov v višini 1.060.857,49 EUR iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko – poslovne infrastrukture.

M.Z.