Pomurskim občinam smo zastavili vprašanje, na kakšen način podpirajo rojstvo otrok. Ali dobijo starši ob rojstvu otroka poleg državne tudi občinsko finančno podporo. Ali morda na kakšen drug način skrbijo za stimulacijo mlajših družin?

Občina Lendava omogoča upravičencem izplačilo enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka. Višino enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka za vsako proračunsko leto določi župan občine s sklepom. V letu 2022 bo višina pomoči znašala 1.000 EUR.

Občina Moravske Toplice na podlagi vloge staršev izplačuje enkratno denarno pomoč v višini 1.000 EUR že od leta 2011.

Občina Gornji Petrovci vsakemu novorojencu  na podlagi vloge, ki jo vložijo starši, podari darilni bon otroške trgovine Baby Center v vrednosti 1.000 EUR.

Pomoč ob rojstvu otroka v Občini Radenci znaša 600 eur in tako bo ostalo tudi v letu 2022. Prvošolčki v občini Radenci so prejeli vse potrebne šolske potrebščine. Vsi šolarji, ki so imeli odličen uspeh v zadnjih treh razredih osnovne šole, bodo v srednji šoli prejemali mesečno finančno spodbudo v višini 100€.  Občina Radenci še dodatno vsako leto, v mesecu juniju, na podlagi razpisa, nagradi uspešne občane, tudi mlade, ki so na posameznih področjih dosegali izredne rezultate ter jih nagradi z denarno nagrado 200 eur ali jih podeli priznanje oz. plaketo.

V Občini Dobrovnik se ob rojstvu otroka upravičencu dodeli enkratna denarna pomoč v znesku 600 EUR.

V Mestni občini Murska Sobota namenjajo staršem novorojencev denarno pomoč v višini 500 EUR. Na zadnji seji Mestnega sveta je bil sprejet Pravilnik o subvencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja v Mestni občini Murska Sobota, s katerim želijo preko finančnih spodbud mladim in mladim družinam omogočiti, da lažje pridejo do svojega lastnega stanovanja ali lastne hiše.

V Občini Beltinci trenutno znaša enkratna denarna pomoč za novorojence 250 EUR.  Z rebalansom proračuna za leto 2022 načrtujejo povišanje za vsaj enkrat več. Ob finančni spodbudi podarijo še zbirko izvirnih slovenskih avtorskih in ljudskih pravljic priznanih slovenskih pisateljev ter strokovno knjigo namenjeno staršem.  Občina Beltinci ekonomsko ceno dnevnega programa Vrtca Beltinci staršem iz območja Občine Beltinci dodatno subvencionira v višini 50,00 EUR/mesec ekonomske cene dnevnega programa za otroke vključene v oddelke I. starostnega obdobja. Prav tako lahko starši oz. skrbniki otrok iz območja Občine Beltinci, ki imajo otroka vključenega v vrtec, uveljavljajo znižanje plačila programov vrtca za en plačni razred, če rešujejo lasten družinski stanovanjski problem s stanovanjskim kreditov za gradnjo stanovanjske hiše ali za nakup stanovanja.

Občina Turnišče bo od 1. 1. 2022 naprej vsem staršem s stalnim bivališčem otroka v občini dodelila denarno nagrado ob rojstvu otroka v višini 400 EUR.

Občina Apače po sprejetem pravilniku dodeluje enkratne denarne pomoči novorojencem v višini 300 EUR za prvega, 350 EUR za drugega in 400 EUR za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka. Poleg navedene pomoči so v zadnjih dveh letih zagotovili zemljišča za gradnjo hiš mladim družinam. Pravkar je bila dokončana gradnja stanovanjskega bloka s 18 stanovanji, teku pa je gradnja še enega bloka s  14 stanovanji.

Pomoč ob rojstvu otroka v Občini Križevci znaša 300 EUR, mladim družinam (zakonca ali izvenzakonska partnerja – do 35 let z vsaj enim otrokom) tudi ne zaračunava komunalnega prispevka za novogradnjo hiše. Plačila komunalnega prispevka so takšne družine v celoti oproščene.

Višina denarne pomoči za vsakega prvega živorojenega otroka v Občini Hodoš znaša 300 EUR neto, za vsakega naslednjega otroka pa se poveča za dodatnih 50 EUR neto.

V Šalovcih in Veržeju ob rojstvu za vsakega novorojenca namenijo enkratno denarno pomoč v višini 300 EUR.

V Občini Tišina višina denarne pomoči za prvega živorojenega otroka znaša 250 EUR, za vsakega nadaljnjega živorojenega otroka po 100 EUR več.

V Občini Kobilje starši novorojenčka na podlagi vloge za prejem enkratne denarne pomoči za novorojenca prejmejo 250 EUR.

Občina Kuzma ameni za prvega otroka 200 EUR, za drugega otroka 250 EUR, za tretjega in vsakega naslednjega otroka pa 300 EUR.

Občina Rogašovci in Ljutomer nameni za vsakega prvorojenca 200 EUR, za vsakega nadaljnjega pa še dodatnih 50 evrov. Zraven dodajo še knjigo. Občina Ljutomer subvencionira tudi ceno vrtca in staršem omogoča popuste pri plačilu vrtca za čas počitniške in daljše bolniške odsotnosti otroka iz vrtca.

V Občini Razkrižje znaša finančna podpora za novorojenčka 200 EUR, denarno pomoč v višini 200 EUR pa prejmejo tudi starši prvošolčkov.

Občini Ljutomer in Razkrižje sta se pridružili iniciativi PRIMOKIZ – celostna podpora družinam z otroki do 7. leta starosti, v okviru katere bosta razvijali strategijo »družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«.

Enkratna denarna pomoč za novorojenca v Gornji Radgoni in Cankovi znaša 200 EUR, poleg zneska podarijo še knjigo s pravljicami.

V Občini Puconci ob rojstvu otroka starši prejmejo 100 EUR za prvega otroka, 150 EUR za drugega otroka in 200 EUR za tretjega oz. vsakega nadaljnjega otroka.

V Občini Grad družini ob rojstvu otroka namenijo denarna sredstva, zneska nam niso sporočili.

Iz ostalih pomurskih občin do danes še nismo prejeli odgovora.

M. Z.