Gre za pomoč mladim družinam

Občina Lendava je objavila Javni razpis za subvencioniranje reševanja prvega stanovanjskega problema mladih in mladih družin za leto 2024. Predmet razpisa je na podlagi Odloka o pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju prvega stanovanjskega problema v Občini Lendava enkratno subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade pri gradnji novih in obnovi ali rekonstrukciji obstoječih stanovanjskih objektov ne glede na način pridobitve zemljišča, na katerem stanovanjski objekt stoji.

Subvencijo je mogoče pridobiti le enkrat, upravičenci do subvencije pa so lahko:

  • mlada oseba ali dve mladi osebi v partnerski zvezi, ki v letu oddaje vloge za pomoč ni stara več kot 35 let;
  • eden ali oba starša mlade družine, to je življenjska skupnost z najmanj enim otrokom, ki še ni šoloobvezen v letu oddaje vloge za pomoč, ali v kateri eden od staršev ni star več kot 35 let, dopolnjenih v letu oddaje vloge za pomoč;
  • druga odrasla mlada oseba, ki v letu oddaje vloge za pomoč ni stara več kot 35 let, če ta skrbi za otroka in ima po družinskem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice (starš).

Upravičenci morajo biti državljani Republike Slovenije ali ob upoštevanju vzajemnosti državljani ostalih držav članic Evropske unije, če imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in prvič rešujejo stanovanjski problem na območju Občine Lendava.

Občina upravičencu subvencionira komunalni prispevek v višini največ 2/3 odmerjenega komunalnega prispevka.

Upravičenec uveljavlja vlogo za sofinanciranje odmere komunalnega prispevka hkrati z vlogo za odmero komunalnega prispevka. K vlogi v delu subvencije komunalnega prispevka mora biti priložena projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za novogradnjo ali rekonstrukcijo stanovanjskega objekta.

Zainteresirani lahko oddajo vloge na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na občinski upravi ali na spletni strani občine, najpozneje do 30. 11. 2024.

M.Z.