Na zadnji seji občinskega sveta Občine Lendava so svetniki v drugem branju potrdili letošnji proračun

Zaradi jesenskih lokalnih volitev sprejem proračuna za leto 2023 običajno poteka v prvih treh mesecih tega leta. V Občini Lendava so s sprejemom pohiteli in na seji 25. januarja kot prva pomurska občina že potrdili Odlok o občinskem proračunu za leto 2023. Odlok je oblikovan na podlagi primerne porabe za leto 2023, ocenjene realizacije za leto 2022, Načrte razvojnih programov občine Lendava za obdobje 2023–2026 ter finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

Primerna poraba za leto 2023 na podlagi povprečnine v višini 700€ v Občini Lendava znaša 7.398.396€. Višina neporabljenih sredstev v letu 2022 znaša 1.219.152 evrov in je vključena v proračun za leto 2023.

Občina Lendava (Vir: fb)

Letos načrtujejo skupne prihodke v višini 17.838.987€. Največji delež prihodkov proračuna obsega dohodnina, sledijo pa sredstva sofinanciranja iz državnega proračuna in EU v višini 3.836.693€.

Planirani odhodki znašajo 20.155.154€, od tega so tekoči odhodki 4.625.982€ in tekoči transferi 5.310.580€ ter investicijski odhodki in investicijski transferi proračuna v višini 10.218.592€. Proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov bo v letu 2023 znašal 2.316.167 evrov.

Občina se bo letos zadolžila v višini 1.500.000 evrov za investicije iz načrta razvojnih programov. Za odhodke za odplačilo najetih kreditov načrtujejo 345.000€, denarna sredstva na računu pa se bodo ob koncu leta 2023 zmanjšala za 1.161.167€. Ob koncu leta 2023 predvidevajo nerazporejena sredstva v višini 57.985 evrov, ki jih bodo razporedili ob sprejemu rebalansa, ali pa jih bodo prenesli v leto 2024.

Proračun občine je uravnovešen in bo dolgoročno vzdržen v primeru, da pri tekoči porabi ne pride do prevelikih odstopanj. Vsem direktnim proračunskim uporabnikom zagotavlja ustrezne pogoje za delovanje in realizacijo načrtovanih programov.

(foto: T.G.)

Župan Občine Lendava Janez Magyar je ob tem za naš portal povedal, da so po nastopu mandata s sodelavci v občinski upravi intenzivno pristopili k pripravi proračuna.

“Zadnji teden v decembru so občinskemu sveto predložili predlog proračuna v prvo obravnavo, drugo pranje in s tem potrditev proračuna pa smo opravili na zadnji seji 25. januarja. Sprejetje proračuna je za nas velikega pomena, saj lahko začnemo z izvajanjem začrtanih aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev za to leto,”, je dodal Magyar.

Trenutno že potekajo objave prvih razpisov za delovanje društev v lendavski občini. Prav v torek, dan pred Slovenskim kulturnim praznikom, nameravajo objaviti razpis za sofinanciranje delovanja kulturnih društev. “S tem omogočamo nemoteno delovanje občinskih javnih institucij”, je še dejal župan Janez Magyar.

M. Z.