Včeraj se je na tretji redni seji sestal Občinski svet Občine Moravske Toplice

Dva dni pred sejo so občinski svetniki Tomaž Gregorec, Sebastjan Gornjec, Martina Bauman, Andrej Baligač, Stanislav Gorčan, Alojz Trplan, Bojan Šušek in Štefan Kodiila županu Alojzu Glavaču poslali dopis z željo po usklajevanju predlaganih točk o proračunu, projektnih aktivnostih, sestavi delovnih teles občinskega sveta, nadzornih svetov in svetov zavodov, višini sejnin ter spremembah glede občinskega glasila. Sestanek s podpisniki je bil v jutranjih urah na dan seje.

OS Moravske Toplice (foto: M.Z.)

V uvodu seje so svetniki najprej potrdili spremembo dnevnega reda, zatem pa obravnavali Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja EUP MT 33 – Papičov breg, ki je bil potrjen.

Stališče občinskega sveta do pripomb iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Širitev kmetije Küčan je bilo na podlagi mnenja zunanjega izvajalca in pristojnih odborov pozitivno, kar investitorju omogoča razvoj svoje dejavnosti v skladu s pripombami glede pridobitve gradbenega dovoljenja, tako da občinski svet v tej fazi ne ovira širitve kmetije.

Pred odločanjem je župan svetnike, investitorja in ostalo zainteresirano javnost pozval k sodelovanju in iskanju rešitve, ki bo sprejemljiva za vse. Širitvi namreč nasprotuje 66 krajanov Tešanovec, saj naj bi bila po njihovem mnenju širitev kmetije v strnjenem naselju v neskladju z nekaterimi zakonskimi akti, ki naj bi jih investitor zaobšel.

V nadaljevanju so svetniki obravnavali Predlog Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2023 in 2024 v prvi obravnavi in po burni razpravi in prekinitvi seje ter obstrukciji sedmih svetnikov s tesno večino potrdili, da je predlog proračuna za leto 2023 primeren za javno obravnavo.

S spremembo Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence so po skrajšanem postopku le-to za vse otroke, rojene po 1. 1. 2023 dvignili s 1.000€ na 1.200€. 

OS Moravske Toplice (foto: M.Z.)

Pri spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turistično-informativni center
Moravske Toplice (TIC) so se svetniki na seji na predlog župana odločili, da odlok sprejemajo po običajnem in ne po skrajšanem postopku. Predlog je potrdila večina članov občinskega sveta.

Podali so še pozitivno mnenje Strategiji razvoja Pomurskega muzeja Murska Sobota in Javnega zavoda Galerija Murska Sobota ter podali soglasje k spremembam sistemizacije delovnih mest v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtci občine Moravske Toplice za šolsko leto 2022/2023.

Na kadrovskem področju so imenovali manjkajoče člane Odbora za zaščito in reševanje, Komisije za narodnostna vprašanja in mednarodno sodelovanje ter nadomestnega člana v  TIC Moravske Toplice. V Nadzorni svet JKP Čista narava d. o. o. so kot predstavnike občine bili imenovani Miha Horvat, Štefan Kodila, Alojz Trplan in Andrej Smodič.

M.Z.