V občini Murska Sobota po novem možnost znižanja stroškov ravnanja z odpadki!

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je na včerajšnji seji sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine. Ker je predlagatelj sledil pripombam svetniške skupine SDS v prvi obravnavi, da se dopusti možnost izbire volumna posode za mešane odpadke in biološke odpadke na najmanjšega, si bodo gospodinjstva v bodoče lahko znižala stroške ravnanja s slednjimi.

Z izbiro 60 litrskega zabojnika (najmanjši možen volumen) možnost znižanja stroškov ravnanja z mešanimi odpadki!

Predlagatelj spremembe odloka je sledili pobudi svetniške skupine SDS v prvi obravnavi (podprla ga je tudi svetnica Verenova iz SD), da se gospodinjstvu omogoči možnost izbire najmanjšega volumna zabojnika, kot ga še dopušča uredba, to je 60 litrov. Slednje izključno zaradi tega, ker mnoga gospodinjstva tako skrbno ravnajo z mešanimi odpadki, da do časa odvoza ne napolnijo zabojnika. Cena storitev odvoza mešanih odpadkov se namreč zaračuna na podlagi skupne teže mešanih odpadkov, ki jih izvajalec JGS za prevzem pripelje na CEROP (Center za ravnanje z odpadki Puconci) in se preračuna na volumen zabojnika, ki ga gospodinjstvo doma ima. Ker si po novem gospodinjstvo lahko izbere najmanj 60 litrski zabojnik, si lahko stroške ravnanja z mešanimi odpadki dodatno še zmanjša.

Sicer pa so v svetniški skupini SDS že v prvi obravnavi spremembe odloka opozorili na eno večjih sprememb, ki po novem od prevzemnika papirja (Saubermacher Komunala M. Sobota d.o.o.) zahteva, da vse odpadke (tudi papir) preda podjetju CEROP. To pa zagotovo pomeni, da bo podjetje Saubermacher Komunala (ki je tudi v lastništvu murskosoboške občine) iz naslova izgube prihodkov iz prodaje papirja v bodoče ustvarilo manjši dobiček. Del slednjega pa se je vsakoletno stekel tudi v občinski proračun in na izgubo tega (tudi do 150.000 EUR) so v svetniški skupini SDS tudi opozorili. Ali bodo stroški ravnanja z odpadki predvsem iz naslova prevzema in prevoza papirja do CEROP v bodoče za gospodinjstva višji? To bo pokazal “čas”, predvsem pa razpis za podelitev novega koncesijskega obdobja. Mestni svet je namreč na včerajšnji seji med drugim sprejel še odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje JGS glede podelitve obdobja koncesije iz 5 na novih 5 do 15 let za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov.

Uredništvo