Občina Puconci je objavila Javni razpis za dodelitev sredstev na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2022.

Sredstva v višini 25.000,00 EUR so namenjena za neposrednim plačilom v kmetijstvu in varstvu in urejanju kmetijskih zemljišč in gozdov.

Do denarnih spodbud so upravičene pravne in fizične osebe, ki so dejavne  kmetijski proizvodnji in v gozdarskem sektorju na območju občine Puconci.

Pomoč se lahko dodeli za posodabljanje kmetijskih gospodarstev in za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. Izbrani prejemniki bodo prejeli do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo oziroma za več naložb hkrati na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR na upravičenca na leto.

Prvi rok za oddajo vlog je 25.02.2022, drugi 04.06.2022, tretji pa 02.09.2022.

Javni razpis je objavljen tukaj, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa zainteresirani dobijo na Občini Puconci.

M. Z.