V Občini Šalovci prejeli lepa sredstva iz državnega in evropskega proračuna

Občine so središče razvoja Slovenije. S spodbujanjem lokalnih razvojnih programov država dolgoročno pomaga k enakomernemu razvoju urbanih središč in podeželja po vsej državi. S sredstvi državnega proračuna in različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti in programi. Vlada je v tem mandatu številne projekte potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni.

Občina Šalovci je bila deležna naložb in programov, sofinanciranih s  sredstvi državnega proračuna in različnih evropskih skladov. Na spletni strani vlade so zbrani projekti, ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih tudi dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja vodovodnega sistema B 36.223.349,00 € 31.12.2023
Ureditev regionalne ceste R1-232/1314, od km 3,600 do km 5,350 skozi Šalovce 2.395.945,90 € 15.09.2022
Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem 1.785.353,00 € 31.3.2022
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Pomurski regiji 1.632.925,00 € 30.08.2023
Spodbujanje podjetništva na območju Krajinskega parka Goričko 1.219.214,37 € realizirano
SKUPAJ: 43.256.787,27

vir: gov.si

Do danes so realizirali Spodbujanje podjetništva na območju Krajinskega parka Goričko, za kar je v skupni vrednosti projekta bilo namnjeno dober milijon dvesto tisoč evrov.

V projektu Gorička krajina so opremljene tri nove poti za pojasnjevanje življenjskih prostorov ali habitatov in varovanih Natura 2000 vrst v skladu z novim Priročnikom za izvajanje Pravilnika o označevanju zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000.priročnikom, s čimer se postavljajo novi standardi parkovne opreme v Krajinskem parku Goričko.

Do 15. septembra bodo izvedli še Ureditev regionalne ceste skozi Šalovce, ki bo zajemala nizke gradnje, zemeljska dela, armiranobetonska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, opremo cest, označbe na vozišču, dela s cementnim betonom, ključavničarska dela in dela v jeklu, jaške, kanalizacijo, tesarska dela, betonska, asfalterska dela, elektro inštalacije in razsvetljavo. Celotna investicija znaša 2.395.945,90€.

M.Z.