Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar – december preteklega leta se za 4,9 odstotka zvišujejo otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in subvencija kosila, zneski otroškega dodatka, državne štipendije in denarne socialne pomoči ter prag za upravičenost do denarne socialne pomoči. Zaradi uskladitev prejemnikom transferjev ni treba oddajati nove vloge.

Do uskladitve bo prišlo s 1. marcem 2022. Nova meja za pridobitev otroških dodatkov bo od takrat dalje 1.104,33€ povprečno mesečno na osebo, najvišji otroški dodatek bo znašal 147,35€ na mesec. Državno štipendijo bo mogoče pridobiti, če povprečni mesečni dohodek v družini ne presega 713,91€ na družinskega člana. Najvišji osnovni znesek državne štipendije bo znašal 204,09€.

Zaradi uskladitve osnovnega zneska minimalnega dohodka se s 1. aprilom 2022 višina dodeljene denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka ustrezno zviša. Zvišajo se tudi zneski pogrebnine, posmrtnine in izredne denarne socialne pomoči.

Osnovni znesek minimalnega dohodka po uskladitvi bo da znašal 421,89€. Nov znesek osnovnega zneska minimalnega dohodka (denarna socialna pomoč) se uporablja s 1. aprilom 2022, kar pomeni, da velja za vloge, vložene v mesecu marcu 2022, oziroma odločanje po uradni dolžnosti za pravice, ki potečejo v mesecu marcu 2022.

Nove meje dohodkov za letne pravice so objavljene v Odredbi o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2022 (Uradni list RS, št. 6/22). Novi zneski in odstotki uskladitev transferjev posameznikom in gospodinjstev pa v Sklepu o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 17/22).

C. U.