Z izvoljenimi svetniki dobro sodelujem v dobrobit naših občank in občanov

Tokrat smo na pogovor povabili županjo Občine Črenšovci, Vero Markoja, ki je na jesenskih lokalnih volitvah na župansko funkcijo bila izvoljena že drugič. Pred vstopom v politiko je od leta 1988 bila zaposlena v podjetju Nafta Lendava, leta 2014 pa je postala direktorica občinske uprave v Občini Turnišče. Leta 2018 je bila prvič izvoljena za županjo Občine Črenšovci, s svojim delom pa nadaljuje tudi po zadnjih lokalnih volitvah.

Po uspešnem vodenju občine v prejšnjem mandatu so vam občani Občine Črenšovci še v drugo zaupali vodenje občine. Kakšen je bil začetek tega mandata v primerjavi s prejšnjim?

Po prevzemu mandata pred dobrimi štirimi leti sem najprej pregledala stanje v občini, predvsem me je zanimal razvojni program občine Črenšovci, ki je bil sprejet tik pred takratnimi volitvami. Občinskemu svetu sem predlagala nekaj dopolnitev načrta z nekaterimi projekti, ki sem jih sama videla kot koristne za občino. Temu planu, ki se izteče konec tega leta, smo skozi cel mandat sledili, konec leta pa bomo pričeli z zbiranjem idej za oblikovanje razvojnega programa za novo petletno obdobje.

Seznanila sem se z nekaterimi novimi dejstvi. Inšpektor za okolje me je kmalu po nastopu funkcije seznanil, da je potrebno nujno sanirati obe čistilni napravi, ker zaradi dotrajanosti ne dosegata več predpisanih normativov čiščenja odpadnih voda. Ker je skrb za čisto okolje ena od prioritet lokalnih skupnosti, smo nemudoma pristopili k reševanju problema in danes z zadovoljstvom ugotavljam, da smo obe čistilni napravi uspešno sanirali in posodobili metodologijo čiščenja ter tako za naslednjih dvajset do trideset let področje čiščenja odpadnih voda uredili.

(foto: M.Z.)

V skladu s strategijo razvoja smo zgradili obe kolesarski stezi, eno v smeri Velike Polane in drugo proti Melincem, lotili smo se prenove športnega parka in za oba športna parka pripravili dokumentacijo. V Črenšovcih smo prenovili tri igrišča, uredili igrišče za odbojko na mivki, v skladu s finančnimi možnostmi bomo s prenovo nadaljevali.

Funkcijo županje opravljate poklicno. Kakšne so vaše prioritete v tem mandatu?

Funkcijo opravljam poklicno, predvsem zaradi zahtevnosti vodenja in izvedbe različnih projektov. Veliko različnih nalog je potrebno opraviti in nekatere, novo uvedene, opravim tudi sama. Prisotnost županje je potrebna tudi zaradi dosegljivosti občanom. Zakonodaja in obveznosti do državnih institucij so enake za vse občine, ne glede na njihovo velikost. Zato morajo zaposleni v občinskih upravah manjših občin obvladati več različnih nalog. Obveznosti pa smo seveda dolžni sproti izvajati.

Med prioritete v tem mandatu spadajo investicije, ki smo jih začeli v prejšnjem mandatu. Največja izmed teh je izgradnja vrtca na Bistrici, ki je vredna dobre tri milijone evrov. Z izvedbo smo začeli prejšnje leto, letos nadaljujemo, izgradnja pa bo zaključena v prihodnjem letu. Za to investicijo smo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport že v prejšnjem mandatu prejeli odločbo o sofinanciranju sredstev v višini milijon in sto tisoč evrov, preostanek pa bomo zagotovili iz občinskega proračuna.

Zdravstvena postaja Črenšovci (foto: M.Z.)

Naslednji projekt je obnova in dograditev zdravstvene postaje v Črenšovcih. Tudi za to investicijo smo prejeli odobreno sofinanciranje s strani Ministrstva za zdravje v višini 317 tisoč evrov, izvedba celotnega projekta pa znaša okrog 900.000 evrov.

Središče Črenšovc (foto: M.Z.)

Eden izmed večjih projektov je tudi je ureditev vaškega jedra, ki smo ga pričeli izvajati v prejšnjem letu. V središču Črenšovcev je v izgradnji nov objekt, v katerem bosta delovala tržnica in TIC. Izgradnjo smo izvedli s pomočjo sofinanciranja LAS pri dobrih ljudeh, preostalo ureditev središča pa bomo dokončali z lastnimi sredstvi.

TIC Črenšovci (foto: M.Z.)

Letos nas čaka še priprava dokumentacije za izgradnjo nasipa ob reki Muri. Projekt je v celoti sofinanciran s strani države, izvaja ga Direkcija za vode, potrebno dokumentacijo urejamo občine. Nasip je dolg 18 kilometrov, od teh je v Občini Črenšovci 13 kilometrov, preostali del pripada občinama Lendava in Beltinci. Gre za relativno velik obseg zemljišč, za katera bo potrebno urediti dokumentacijo in pridobiti soglasja lastnikov zemljišč.

Igrala v središču Črenšovec (foto: M.Z.)

Občina Črenšovci obsega 6 naselij. Na kakšen način nameravate poskrbeti za čim bolj enakomeren razvoj?

Občina je bila pred leti razdeljena na dve krajevni skupnosti, eno v Črenšovcih skupaj z naseljema Trnje in Žižki, drugo v Bistrici, ki zajema Gornjo, Srednjo in Dolnjo Bistrico. Danes deluje v občini šest vaških odborov. Vsaka od šestih vasi ima svoje vaške prostore, v katerih delujejo društva. Za vzdrževanje teh skrbimo enakovredno, tudi izvoljeni svetniki občinskega sveta prenašajo ideje, želje in potrebe posamezne vasi, ki se enakovredno uvrščajo v občinski proračun.

Za vami je na pogled od zunaj relativno miren mandat. Kaj je po vašem mnenju temu botrovalo?

V prejšnjem mandatu smo z izvoljenimi občinskimi svetniki peljali konstruktiven dialog in uspešno zaključili mandat. Kot županja sem, skupaj s svetniki občinskega sveta, sledila cilju, da, ne glede na politično pripadnost, naredimo čim več dobrega za naše občane. Za razvoj občine si moramo prizadevati in delati vsi.

Kako vidite možnost sodelovanja z izvoljenimi svetniki v tem mandatu? Ste morda oblikovali formalno koalicijo?

Koalicije nismo sklepali, ker imam občutek, da bomo tudi v tem mandatu z izvoljenimi svetniki dobro sodelovali v dobrobit naših občank in občanov. V tem mandatu je približno polovica svetnikov ponovno izvoljenih, nekaj pa je novih. Sem neodvisna kandidatka in nimam težav s sodelovanjem z vsemi svetniki in svetnicami v občinskem svetu. O vsakem dobrem predlogu se pogovorimo in ga skušamo udejanjiti ne glede na to, s katere politične opcije prihaja njegov predlagatelj.

OŠ Franceta Prešerna Črenšovci (foto. .Z.)

Si za realizacijo zastavljenih projektov obetate kakšna evropska sredstva?

Pri prijavah na razpise in oblikovanju dokumentacije sodelujemo z nekaterimi zunanjimi sodelavci, v kontaktu smo tudi s sosednjimi občinami, s katerimi sodelujemo pri izvedbi skupnih projektov. V proračun so uvrščeni predvsem projekti, ki so sofinancirani, bodisi iz evropskih ali državnih sredstev.

Letos predvidevamo rekorden proračun, ki je trenutno v fazi javne obravnave. Za zagotavljanje lastnih sredstev pri izvedbi projektov, ki so sofinancirani, se bo občina v tem letu zadolžila v višini 1.600.000 evrov, da bi zastavljene projekte lahko realizirali.

Se bodo ali so se že zgodile kakšne spremembe v občinski upravi?

V občinski upravi je zaposlenih skupaj deset oseb, od tega štirje v režijskem obratu. Večjih sprememb ne načrtujemo, občinska uprava bo delala na ustaljen način. Novih zaposlitev ne načrtujemo oz.  zaposlujemo le v primeru, ko se kakšno delovno mesto zaradi odhoda v pokoj ali prezaposlitve izprazni.

Vera Markoja (foto: M.Z.)

Ste že ali nameravate imenovati podžupana? Če da, kakšni so vaši kriteriji pri izbiri?

Podžupana v tem trenutku še nisem imenovala. Kriterijev za izbiro je lahko več. Sama prihajam iz Bistrice, zato bi bilo mogoče dobro, da podžupan prihaja iz drugega območja občine. Želim, da podžupan poleg mojega zaupanja uživa tudi zaupanje ostalih svetnikov. Pred imenovanjem bo potrebnih še nekaj razgovorov.

V občini imate urejeno tudi Obrtno-industrijsko cono. Kako je z zasedenostjo?

podjetje KIT Žižki v novem objektu že obratuje (foto: M.Z.)

Obrtno-industrijska cona je delno zasedena. Domače podjetje KIT Žižki je prejšnje leto izvedlo investicijo in v objektu že obratujejo. Dve parceli sta bili že pred več leti prodani investitorju, ki se je po nakupu odločil investirati na drugi lokaciji, je pa po nekaterih informacijah to zemljišče naprodaj in se zanj zanimajo novi kupci.

Dve parceli sta še na prodaj (M.Z.)

Kako v občini izvajate skrb za ranljive skupine?

V prejšnjem mandatu smo na področju skrbi za starejše pričeli s projektom »Vozim in spremljam«. Za potrebe režijskega obrata in tovrstne prevoze smo nabavili novo vozilo. Prevoze izvajajo prostovoljci, običajno mlajši upokojenci, da pomagajo tistim, ki tovrstno pomoč potrebujejo. Ta storitev se je zelo dobro prijela. Gibalno oviranim in invalidom smo uredili tudi dostop v občinsko stavbo.

V središču Črenšovec bo prostora za 26 oskrbovancev (Foto: M.Z.)

Dom starejših Rakičan bo v središču Črenšovcev vzpostavil enoto doma za 26 oskrbovancev. Tako bo dana možnost našim starejšim občanom, da jesen življenja preživijo v domačem kraju in bo za njih dobro poskrbljeno. Z investicijo naj bi pričeli letos.

Letos drugič zapored izvajamo t.i. participativni proračun. Za vsako vas naše občine je namenjenih pet tisoč evrov sredstev. Občani in občanke lahko tako predlagajo in izglasujejo razne manjše projekte in izboljšave. Ta oblika neposrednega odločanja občanov je bila lansko leto dobro sprejeta, saj se občani zaradi tega načina čutijo nagovorjene, da v smeri skupnega dobrega sodelujejo in tudi odločajo. Letos smo prejeli kar dvajset pobud.

Cena vrtca za starše zaenkrat ostaja enaka. V proračunu smo za letos načrtovali višje stroške za ta namen. Zaenkrat povišanja cene za starše ne načrtujemo, rast stroškov pa predstavlja vse večjo obremenitev za občinski proračun.

Za ureditev središča imate še ideje.

Poleg enote doma starejših in novih prostorov TIC-a imamo v središču namen urediti še tržnico. Za najmlajše smo tukaj že zgradili igrala, tako da bo središče Črenšovcev na voljo vsem generacijam občanov. Iščemo tudi rešitve za zapolnitev prostorov ob Novi ljubljanski banki, ki je iz poslovnih razlogov svojo poslovalnico lansko leto zaprla.

Stavba NLB je naprodaj (foto: M.Z.)

Kakšno je dogajanje na kulturnem področju?

Dobro obiskan je Kulturni abonma, ki ga izvaja Kulturno-turistično društvo Črenšovci in se trudi v organizacijskem smislu. Občina za abonma vsako leto prispeva dva tisoč evrov, za otroški abonma pa tisoč evrov. Na ta način je kulturno dogajanje bogatejše, z otroškim abonmajem pa skrbimo tudi za vzgojo mladih na kulturnem področju. Društva vsako leto izvedejo tudi že svoje tradicionalne prireditve, kot so Jenamena fest in Bistriški dnevi. Kultura je del nas in nas na nek način tudi označuje. Pri kulturnih dogodkih in organizaciji proslav ob državnih praznikih poleg društev v občini sodelujeta tudi obe šoli.

(foto: M.Z.)

Kako si ob vodenju občine »polnite baterije«? Kakšni so vaši hobiji?

Kolikor mi čas dopušča, sem dejavna v folklorni skupini na Bistrici. V preteklosti sem to društvo tudi vodila, sedaj pa se jim rada pridružim ob vajah, nastopih in druženjih.

M.Z.