Župan Anton Slana vse bolj ujetnik svojih “rabat” glede nujne vzpostavitve Vrtca Sonček, še posebej, ker ne spoštuje sprejetih sklepov svetnikov, niti ne sledi stroki

Zakonitost izvajanja vrtca Sonček po varianti 1 ali nadaljevanje sporov (Foto: Atelje Ostan)

Svetniki, združeni v svetniško skupino Naprej kot iniciativo za izgradnjo vrtca, so pred kratkim zaradi ignorance župana Občine Sveti Jurij ob Ščavnici Antona Slane glede poročanja o izgradnji vrtca, obstruirali 15. redno sejo Občinskega sveta, saj je župan kršil Poslovnik in Statut Občinskega sveta

IZJAVA ZA JAVNOST

“Ob neuvrstitvi zahtevanih točk na dnevni red 15. redne seje Občinskega sveta, se
župan namerno izogiba poročanju o izvajanju postavk sprejetega občinskega
proračuna. Tako javnost ne bo seznanjena z realizacijo proračuna in realizacijo
sprejetih sklepov Odborov in Komisij.
Prav tako se župan namerno izogiba dobronamernemu imenovanju gradbenega
odbora, ki bi pomagal županu pri izpeljavi v proračunu sprejetih projektov. Člani
gradbenega odbora bi svojo pomoč nudili brezplačno, za razliko od svetovalcev, ki jih
najema župan in jih plačuje z javnimi sredstvi iz občinskega proračuna.
Župan se namerno izogiba poročanju o nameri in terminskem planu izgradnje vrtca
Sonček, za katerega so zagotovljeni vsi pogoji za takojšen začetek gradnje
(gradbena dokumentacija in finančna sredstva). Projektu pritrjuje izdelana demografska študija (predimenzioniranost projekta 5. oddelkov potrjuje izdelana študija Geografskega inštituta Antona Melika pri SAZU, ki kaže 26 % upad predšolskih otrok v 8 letih in 33 % upad v 18 letih) in strokovno stališče projektanta Aleksandra Ostana.

Neupravičenost tako predimenzioniranega projekta je dodatno potrdila demografska študija, ki jo je izdelal Geografski inštitut Antona Melika pri SAZU, ki kaže 26 % upad predšolskih otrok v 8 letih in 33 % upad v 18 letih

K takojšnji izgradnji vrtca poziva tudi Odbor za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti. Izjave župana, da vrtca ne bo gradil so skrajno neodgovorne
do staršev in otrok.
Člani odbora ugotavljajo tudi, da je v novem šolskem letu v vrtec Sonček vpisanih 8
otrok manj kot v lanskem šolskem letu. Glede na zapis v gradivu o Sistemizaciji
delovnih mest v vrtcu Sonček za šolsko leto 2020/2021: »V primeru, da se bo gradnja
vrtca pričela v letu 2020, se bo predšolska dejavnost v šolskem letu 2020/2021
izvajala na dveh lokacijah in sicer na lokaciji ul. Bratka Krefta 11 in na lokaciji ul.
Edvarda Kocbeka 4.« Odbor predlagane sistemizacije ne podpira. Enakega mnenja
je tudi svetniška skupina Naprej. V kolikor se gre v izgradnjo vrtca takoj, 3 lokacija ni
potrebna in s tem tudi ne predlagana sistemizacija. Prav tako ne bodo potrebni
dodatni stroški (dodatne zaposlitve, nakup avtomobila za prevoz hrane, prilagoditve
obstoječih prostorov za namen varstva otrok, nakup opreme za te dodatne prostore
itd.).
Ugotavljamo tudi, da se sistemizacija delovnih mest v OŠ sprejema le nekaj dni pred
pričetkom pouka. Vloga za izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu
Sonček je bila na občino poslana že 23. 6. 2020. Na seji Občinskega sveta, ki je bila
sklicana, 14. 7. 2020 obravnavanega gradiva o sistemizaciji sploh ni bilo na dnevnem
redu. Naslednja seja je bila 12. 8. 2020, ki je bila zaradi županove samovoljne
določitve datuma nesklepčna, kljub v naprejšnjim opozorilom. V prejšnjih mandatih se
je sistemizacija delovnih mest v vrtcu Sonček sprejemala v začetku meseca junija.”

V kolikor se izgradnja prizidka štiri oddelčnega vrtca, po sprejetem proračunu 2020 ne bo realizirala in bo poteklo gradbeno dovoljenje za izgradnjo vrtca, se vsi dosedanji stroški priprave na izgradnjo prizidka štiri oddelčnega vrtca in znesek subvencije Eko sklada terjajo od g. Antona Slane osebno

Spomnimo, da so svetniki na peti izredni seji občinskega sveta šele sredi leta sprejeli proračun, v katerem pa so za izgradnjo vrtca Sonček podprli varianto 1, ki predvideva izgradnjo prostor za štiri skupine otrok. Temu sklepu se je uprl prav župan, ki je jasen, da odločitvi svetnikov ne bo sledil, saj, da obstajajo potrebe po izgradnji prostorov za štiri skupine otrok, kuhinje in dodatnih prostorov.

Župan Slana seveda ima problem, sprejeti proračun in odločitev večine svetnikov, da se na podlagi demografske študije in stališča priznanega projektanta Ostana “gre” v vzpostavitev vrtca z le 4. oddelki, je jasna in za župana zavezujoča!

Uredništvo