Za sprejem Statuta občine in Poslovnika mestnega sveta je potrebna dvotretjinska večina

Mestni svet Mestne občina Murska Sobota se bo danes sestal na 4. redni seji. Poleg občinskega proračuna za leto 2023 bodo obravnavali še Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Murska Sobota (predvidena združitev 1. in 2. obravnave), Statut Mestne občine Murska Sobota, Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vrtcu Murska Sobota, cene storitve pomoč družini na domu za leto 2023, sprejeli pa bodo še Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2023 ter se izrekli o izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost
direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture.

Po naših informacijah bodo potrdili tudi Predlog Sklepa o določitvi cene parkirnine, drugih taks in parkirnih con ter pripadajočih območij na območju Mestne občine Murska Sobota. 

V predlogu Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota so nekoliko spremenjena območja posameznih parkirnih con. CONA I (modra cona) je izključno namenjena kratkotrajnemu parkiranju do maksimalno dveh ur, prav tako pa v CONI I ne bo mogoče več uveljavljati na novo izdanih letnih dovolilnic. V tej coni bo na podlagi javno dostopnega gradiva od 1. junija dalje možno brezplačno parkirati le še prvih 15 minut, in sicer z ustrezno označitvijo časa prihoda. Po preteku brezplačnega parkiranja pa se bo uporaba parkirnega prostora zaračunala po tarifi 0,50 EUR za vsako začetno uro parkiranja do maksimalno dveh ur.

CONA II (bela cona) je območje dolgotrajnega parkiranja in predstavlja vsa ostala javna parkirišča in parkirne prostore ob cestah, ki niso v CONI I in so v asfaltirani izvedbi. V
CONI II začetno brezplačno parkiranje ne bo omogočeno, razen na območju Zdravstvenega doma, kjer bo začetni čas brezplačnega parkiranja dve (2) uri. Cena uporabe parkirnega prostora v CONI II se bo zaračunala po tarifi 0,50 EUR za vsako začetno uro parkiranja.

CONA III je območje dolgotrajnega parkiranja in zajema vsa ostala javna parkirišča in parkirne površine, ki niso v CONI I in CONI II ter so po večini v gramozirani izvedbi vključno z javnimi parkirnimi mesti v SOIC, ki so v asfaltirana. V CONI III ne bo omogočeno začetno brezplačno parkiranje, cena pa bo 0,30 EUR za vsako začetno uro parkiranja.

Na parkirišču P + R pri bolnišnici v Rakičanu se bo parkirnina prav tako zaračunala od začetka časa parkiranja. Cena parkiranja na P + R parkirišču bo 0,50 EUR za vsako začetno uro.

Odlok predvideva tudi novo časovno ureditev, ko bo parkirnino potrebno plačati od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure, ob sobotah pa od 7.00 do 12.00 ure. V CONI III se ob sobotah parkirnina ne bo plačevala, enako velja za praznike, ki so dela prosti in nedelje. Na parkirišču P + R se parkirnina plačuje ves čas in vse dni v tednu.

Na kadrovskem področju bodo svetniki predvidoma podali soglasje k imenovanju Ivana Zajca za direktorja javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota, obravnavali pa bodo tudi Predlog za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota, kjer podpora Robertu Titanu Feliksu po naših informacijah ni gotova. V Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Pomurje bo kot predstavnik soboške občine po vsej verjetnosti imenovan Štefan CIGAN.

M.Z.