“Brezzobi tiger” KPK z dvojnimi merili nad svoje revidirance

Foto:KPK

“Brezzobi tiger”, kateri izraz si je nadela kar sama KPK (Komisija za preprečevanje korupcije) je v svojih odločitvah vse bolj “prepoznavna”. Skratka, sporna!

Dejstva:

Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) je pred kratkim objavila svoje ugotovitve glede nezdružljivosti funkcij župana občine Lendava, Janeza Magyarja. Ugotovila je, da župan Magyar od leta 2018 (toda, enako so isto funkcijo opravljali že prejšnji župani) opravlja dve funkciji, ki nista združljivi (gre za člantvo v Madžarski samoupravni narodnostni skupnosti občine Lendava).

Foto: Računsko sodišče

 

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je končala obravnavo suma nezdružljivosti funkcije predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela z opravljanjem funkcije predsednika odbora za revizijo in skladnost pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa).

 

Vse jasno?

Pozor, župan Janez Magyar ne more nikakor vplivati na odločitve financiranja Madžarske samoupravne narodnostne skupnosti občine Lendava (kar tudi dokazuje, ko se argumentirano brani), v javno objavljeni tabeli glede nezdružljivih funkcij “se ne najde”, predsednik Računskega sodišča RS pa samo v zadnjih letih samo v enem letu “pokasira” pri FIFI slabih 200.000 EUR, o tem ne seznanio KPK, niti o tem ne poroča!

Ali kdo razume tole, pa je twitnil predsednik Vlade RS Janez Janša

Ali kdo razume?

KPK ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) in je postopek zoper Vesela ustavila. Bo pa zaradi zaznanih korupcijskih tveganj in pomanjkljivosti zakonodaje pristojnim organom podala pobudo za ustreznejšo ureditev zakonodaje,” tako KPK.

KPK pa se je opredelila do dejstev in okoliščin, ki so kazali na sume kršitev nezdružljivosti funkcij in integritete. Zakon o računskem sodišču sicer ureja nezdružljivost funkcij, vendar pa za primere oziroma vprašanja, ki jih eksplicitno ne ureja, napotuje na drug zakon, to je ZIntPK. Ta ureja nezdružljivost funkcij za poklicne funkcionarje ter hkrati opredeljuje izjeme od prepovedi,” so pojasnili.

Janez Magyar se je na dvoličnost in pristranskost KPK odzval in se vprašal: Kje naj bi izvajal koruptivno tveganje iz poročila KPK ni jasno!

Župan pojasnjuje, da komisija pri svojem odločanju ni sledila dejstvu, da sta proračuna občine Lendava in proračun Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Lendava popolnoma ločena. Slednja se namreč financira neposredno preko državnega proračuna oziroma točneje ‘preko’ Urada Vlade Republike Slovenije za narodna vprašanja.

»Je KPK to dejstvo spregledala namenoma? Menim, da ja, saj me k temu razmišljanju vodi tudi dejstvo, da tabela o nezdružljivosti, ki jo je izdelala KPK, teh dveh funkcij ne šteje kot nezdružljivi,« pojasnjuje Magyar, ki dodaja, da je najbolj nenavadno, da v tabeli o nezdružljivosti ti dve funkciji nista zavedeni kot nezdružljivi. »Zakaj??? Ali mogoče zato, da si malo po svoje razlagajo zakone in da lahko nekoga diskreditirajo,« se sprašuje župan.

Lendavski župan pa nadalje argumentira, da Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije v 1. odstavku 28. člena dopušča izjeme, da je določen funkcionar lahko član oziroma lahko opravlja tudi dejavnost upravljanja, nadzora oziroma zastopanja če gre za društva, ustanovo in politično stranko.

»Je KPK namenoma ‘spregledala’ to jasno določilo svojega akta? Menim, da ja, saj tudi 64. člen Ustave Republike Slovenije v svojem določilu jasno zapiše, da avtohtoni italijanski in madžarski narodni skupnosti ter njunim pripadnikom je zagotovljena pravica, da svobodno uporabljajo svoje narodne simbole in da za ohranjanje svoje narodne identitete ustanavljajo organizacije, razvijajo gospodarske, kulturne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na področju javnega obveščanja in založništva,« piše Magyar.

Magyarnadalje pojasnjuje, da je v interesu manjšine, da neki poklicni funkcionar, v konkretnem primeru župan občine, kjer živijo pripadniki madžarske manjšine, kandidira na volitvah za občinski svet narodne skupnosti, in če je izvoljen v svet narodne skupnosti, je tudi član Sveta madžarske narodne skupnosti.

»Tako članstvo zagotovo ne predstavlja nikakršne kršitve integritete, še manj tveganje za korupcijo, saj sem že pojasnil, da je financiranje madžarske narodne skupnosti zagotovljeno iz državnega in ne občinskega proračuna, zaradi česar odpade tudi vsako korupcijsko tveganje.
V tem primeru gre za t. i. pozitivno diskriminacijo, kar je pri pripadniku manjšine dopustno in celo ustavno zagotovljeno.«, še župan.

Na koncu Magyar dodaja, da če bi obveljalo trenutno tolmačenje KPK in bi se kot aktualni župan občine Lendava odločil za ponovno kandidaturo za župana, bi mu bilo onemogočeno tudi sodelovanje na volitvah za Madžarski Svet samoupravne skupnosti Občine Lendava, čeprav je kot pripadnik madžarske manjšine vpisan v ustrezen volilni imenik. »Bila bi mi preprečena ustavno zagotovljena pravica voliti in biti tudi izvoljen. Mi KPK namenoma jemlje to ustavno pravico? Zakonodajalec je namreč Državni zbor RS, v kakšnem smislu si to lahko KPK dovoli, da se postavi nad zakonodajalca, v tem primeru Državni zbor RS.«

In še dejstvo, ki obravnavo KPK “o prvo in drugorazrednih samo podkrepijo”!

Magyar je KPK predlagal in prosil, da se na Državni zbor naslovi zahteva za obvezno razlago 28. člena Zakona integriteti in preprečevanju korupcije.
»KPK tega ni storila. Zakaj? A je to naredila namenoma? Poudaril bi, da se je KPK postavil nad zakonodajalca in tudi kar je velika nevarnost nad Ustavo RS, ki državljanom omogoča pravico do obrambe.

Uredništvo