Kvalitetni bivalni pogoji za vse občane 

Občina Moravske Toplice je objavila razpis za sofinanciranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v velikosti do 50 populacijskih enot.

Upravičenci do sofinanciranja so fizične osebe s stalnih prebivališčem v občini Moravske Toplice. ki so lastniki stanovanjskih ali večstanovanjskih stavb ter vinskih kleti ali zidanic, ki imajo stalno prebivališče na naslovu vgradnje male čistilne naprave. Sofinanciranje je upravičeno na tistih območjih Občine Moravske Toplice, kjer ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ter na tem območju, kjer skladno z občinskim programom odvajanja in čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.

Višina sofinanciranja čistilne naprave za posamezno stanovanjsko hišo znaša 1.500€, vendar največ do 50 % investicijske vrednosti čistilne naprave vključno. Za
večstanovanjsko hišo oz. za povezovanje več stanovanjskih hiš na eno čistilno napravo
pa 1.500.00 EUR po stanovanjski enoti oz. stanovanjski hiš, vendar največ do 50%
investicijske vrednosti čistilne naprave.

Župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač je za naš portal izjavil, da ohranjanje čistega okolja in s tem ustvarjanje kvalitetnih bivalnih pogojev za vse občane in tudi turiste ostaja ena izmed prioritet občinskega vodstva. Po površini spada Občina Moravske Toplice med največje pomurske občine, zaradi razpršene poseljenosti pa izgradnja centralnega kanalizacijskega sistema povsod ni mogoča. Ker želijo tudi občanom na odročnih predelih občine zagotoviti kvalitetne pogoje za bivanje, so se odločili za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav.

Več informacij in predpisan obrazec za prijavo lahko zainteresirani dobijo na spletni strani Občine Moravske Toplice.

M.Z.