Dobra infrastruktura je pogoj za razvoj turizma in kvaliteto bivanja nasploh

Iz Moravskih Toplic smo pred dnevi poročali o podpisu sporazuma o skupni gradnji večnamenske dvorane, ki bo stekla predvidoma prihodnje leto. Za uspešno umestitev tega projekta je Občina Moravske Toplice deloma že zagotovila pogoje, nekaj korakov do pričetka gradnje pa je še potrebnih.

Za uspešno izvedbo nabora investicij, ki jih bo Občina Moravske Toplice v bližnji prihodnosti realizirala, so bili aktivni tudi pri nabiranju sofinancerskih sredstev, saj si tako velikega obsega investicij občina sama ne more privoščiti. Preko razpisov so iz državnega proračuna uspeli pridobiti znaten delež potrebnih sredstev, ki si jih v številkah lahko ogledate v spodnji tabeli.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja vodovodnega sistema B 36.223.349,00 € 31.12.2023
Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem 1.785.353,00 € 31.3.2022
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Pomurski regiji 1.632.925,00 € 30.08.2023
Agromelioracija na komasacijskem območju v občini Moravske Toplice – Območje Martjanci – Noršinci 1.183.827,00 € realizirano
Rekonstrukcija križišča v Moravskih toplicah 898.604,00 € realizirano
Rekonstrukcija Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci 858.000,00 € 2021-2022
Preplastitev regionalne ceste  Martjanci – Sebeborci od km 0,680 do 1,620 in od 2,290 do km 3,167 773.994,00 € realizirano
Naložba v nakup opreme v hlev za goveje pitance in kmetijsko mehanizacijo; upravičenec: Agro Cigüt, kmetijstvo, storitve in trgovina, d.o.o. 473.813,00 € 30.06.2023
DigiKul – digitalno inoviranje kulturne dediščine Moravske Toplice 286.950,00 € 2021
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Mure (avg. 2020, 2019) za leto 2021 214.350,00 € realizirano
Pozabljeni resursi – zmanjšanje količine odpadkov v okolju 168.319,42 €  31.12.2022
Zamenjava dotrajane slamnate strehe in dokončna ureditev kulturnega spomenika – Lončarska vas Filovci 18.328,00 € 2021-2022
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000,00 € 2020-2021
SKUPAJ 44.532.812,42 €

vir: gov.si

Nadgradnja vodovodnega sistema B 

Župan Alojz Glavač (foto: demokracija.si)

Kot največja predvidene investicija na območju Občine Moravske Toplice je projekt Nadgradnje vodovodnega sistema B, v okviru katerega bodo zgradili transportni cevovod v skupni dolžini 2.795m in vodovod Sebeborci (VPUS) v skupni dolžini 2.795m.

Poleg tega bodo položili primarni cevovod v skupni dolžini 16.188m, in sicer v naseljih Bukovnica (3.190m), Filovci (9.278m), Fokovci (1.333m) in Kančevci – Lončarovci (2.387m). Dodatno bodo zgradili še prečrpališči v naseju Bukovnica s kapaciteto 13 l/s in Filovci s kapaciteto 4 l/s ter vodohram v Filovcih (prostornine 80 m3 s prečrpališčem kapaciteto 15 l/s). Na obstoječih prečrpališčih Gornji Moravci, Prosenjakovci, Prosenjakovci (ob meji), Seboborci -Podžlake bodo dogradili telemetrije.

Sekundarne cevovode v skupni dolžini 25.579m bodo položili v naseljih Kančevci – Lončarovci (5.488m), Bukovnica (1.873 m), Fokovci (5.195m), Krnci (3.285m), Središče (726m), Filovci (8.635m) in Fokovci (377m).

Skupni stroški izgradnje celotnega sistema znašajo 36.223.349,00€, za gradnjo na območju Občine Moravske Toplice pa bodo brez DDV odšteli 4.644.390,34€. Investicija bo zaključna najpozneje do konca decembra 2023.

Agromelioracija na komasacijskem območju v občini Moravske Toplice – Območje Martjanci – Noršinci

Občina se je z naložbo prijavila na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter pridobila kar 1.183.827€ nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (oz. 100% upravičenih stroškov). Vrednost investicije skupaj z DDV po tekočih cenah znaša 1.215.496,22€, od tega bo Občina Moravske Toplice zagotovila 31.668,82€, preostanek pa kot navedeno predstavljajo nepovratna sredstva EKSRP. Naložba se bo izvajala v obdobju 2022-2024.

Komasacija Martjanci – Noršinci (foto: Občina Moravske Toplice)

Komasacijsko območje obsega 463 ha kmetijskih zemljišč v k.o. Martjanci in Noršinci, ki ga predstavlja 1545 katastrskih parcel, katerih povprečna velikost znaša cca. 0,3 ha. V komasacijski postopek je vključenih 344 lastnikov kmetijskih zemljišč.

Namen izvedbe agromelioracije s komasacijo v Martjancih in Noršincih je racionalizirati in optimizirati kmetijsko proizvodnjo, saj se bodo zaradi združevanja zemljišč v večje lastniške kose zmanjšale spravilne razdalje in stroški pridelave, posledično pa se bo povečal pridelek na kmetijskih površinah in s tem dohodek na kmetijah.

Po izvedbi postopka komasacije bodo pristopili še k izvedbi del za ureditev dostopov do novih zemljišč:  z rekonstrukcijo obstoječih poti, izgradnjo novih poti, razgradnjo starih poti, krčitvijo grmovja in dreves, obnovo jarkov za odvodnjavanje in tako dalje. Z izvedbo komasacije kmetijskih zemljišč se odpirajo možnosti za učinkovitejšo kmetijsko pridelavo, pri tem pa se ohranja krajinska identiteta. Največjo korist od investicije bodo imeli lastniki zemljišč (kmetje) na komasacijskem območju, na katerem se bodo uredile poti. Po izvedbi naložbe se bo povečala bruto dodana vrednost kmetijske proizvodnje na tem območju.

celotna investicija je vredna 1.183.827€, izvedba pa bo zaključena predvidoma do konca leta 2024.

Rekonstrukcija križišča v Moravskih toplicah

Rekonstrukcija križišča v Moravskih Toplicah (foto: Občina Moravske Toplice)

Vhod v turistično naselje Moravske Toplice je dobil končno podobo. Z ureditvijo križišča se je izboljšala preglednost in prometna varnost, uredilo se je optimalno  vodenje prometa, izvedlo se je ustrezno odvodnjavanje meteornih voda s ceste, uredil se  je novi prepust čez potok Lipnica, cestna razsvetljava in nova prometna oprema. Za konec je ostala ureditev dostopa do zasebne parcele z ograjo na občinsko stran s strani investitorja Direkcije RS za infrastrukturo, Občina Moravske Toplice pa predvideva izvedbo manjkajoče površine za pešce ob občinski cesti z zaključkom pred zimskimi dnevi. Strošek celotne investicije je znašal 898.604€, cesta je že predana svojemu namenu.

Rekonstrukcija križišča v Moravskih Toplicah (foto: Občina Moravske Toplice)

Poleg navedenih investicij so v letu 2021 že realizirali Sanacijo na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Mure, ki je stala 214.350,00€, Zamenjavo dotrajane slamnate strehe in dokončno ureditev kulturnega spomenika Lončarska vas Filovci, za katero imajo s strani državnega proračuna potrjenih 18.328€, bodo realizirali letos.

Andreja Prettner in Alojz Glavač (foto: F.Z)

Župan Alojz Glavač nam je ob bok srečanja s poslansko kandidatko Slovenske demokratske stranke  Andrejo Prettner povedal, da je Vlada RS v zadnjih dveh letih ogromno prispevala k enakomernemu razvoju celotne države. Z investicijami v infrastrukturo kot je vodovod se končno urejajo osnovni življenjski pogoji tudi v tem delu Slovenije. Z dvigom povprečnin občine lažje pristopijo k izvedbi večjih projektov, saj imajo več možnosti pri prijavah na razpise zaradi možnosti zagotavljanja lastnega deleža. V preteklosti je Občina Moravske Toplice z denarjem, ki ga na podlagi števila prebivalcev prejme iz državnega proračuna, lahko le s težavo financirala zakonsko določene dejavnosti javnih zavodov in javnih služb, o vlaganjih v infrastrukturo pa so prišli le do načrtovanj, saj denarja za izvedbo enostavno ni bilo. Tudi Andreja Prettner je povedala, da Prekmurje v zadnjih dveh letih v Ljubljani ni bilo zanemarjeno in da bo po njeni izvolitvi v državni zbor za ta prelep del naše domovine še bolje poskrbljeno.

M. Z.