Energetske prenove OŠ III, OŠ IV in OŠ Bakovci še ne bo

Mestni svetniki so na 26. redni seji obravnavali Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje KR 2 ”Za ogradi” v Krogu v prvi obravnavi in ga tudi potrdili. Potrdili so tudi sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2022.

Seznanili so tudi s Poročilom o opravljenem notranjerevizijskem pregledu poslovanja javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota v letu 2020 ter Odzivnim poročilom revidiranca Zdravstveni dom Murska Sobota, o čemer smo na našem portalu že pisali

Predlog Sklepa o zadolžitvi Mestne občine Murska Sobota za potrebe izvedbe projekta Energetska prenova javnih stavb v lasti Mestne občine Murska Sobota je bil na predlog župana Aleksandra Jevška na podlagi glasovanja umaknjen.

Zadolževanje za potrebe energetske prenove treh šol je po mnenju Jevška v trenutni situaciji preveč tvegano, saj s predvidenimi sredstvi skupaj z zadolževanjem investicije zaradi rasti cen v gradbeništvu ne bi mogli izvesti.

Svetniki so potrdili tudi predlog Soglasja k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2022, vse predloge sklepov o podaji soglasij za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov,  direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture ter direktorjev v javni upravi Mestne občine Murska Sobota.

Župan Aleksander Jevšek je svetnike seznanil, da se z mesta župana Mestne občine Murska Sobota poslavlja in odhaja na mesto ministra za kohezijo in regionalni razvoj. Do lokalnih volitev ga bo nadomestil sedanji podžupan Zoran Hoblaj, obenem pa je za drugo podžupanjo imenoval Bernardko Ružič.

M. Z.