Kako se lahko občani občine Tišina izognejo drastičnemu povišanju cen komunalnih odpadkov?

Foto: Pixabay
V enem izmed naših prispevkov smo že poročali, da bodo občani občine Tišina za ravnanje z odpadki morali kmalu seči globlje v žep. To se bo zgodilo že v mesecu decembru, cena pa bodo poskočile za slabih 60 %, kar pomeni mesečno kar 4.69 EUR več (iz 8,04 EUR na 12,73 EUR). Slednje pa velja za vsa tista gospodinjstva, ki odlagajo mešane odpadke v 120 litrske zabojnike. Ker pa že sprejeti Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina, Ur.l. 69/2017 z dne 08.12.2017 dopušča izbiro volumna zabojnika najmanj 60 litrov, si lahko občani račun precej omilijo.
Občani si lahko račun precej omilijo, če zamenjajo 120 litrski zabojnik s 60 litrskim 
Standard, ki poleg frekvence odvoza odpadkov določa tudi urejenost ekoloških otokov…in tudi najmanjši volumen zabojnika, ki ga gospodinjstvo pri hiši mora posedovati, pa je določen v Odloku o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3349?sop=2017-01-3349).  Občinski svet občine Tišina je slednji odlok sprejel že konec leta 2017, njegov 3. odstavek 15. člena pa dopušča možnost izbire najmanjšega volumna zabojnika za ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki 60 litrov. Če si ga občan izbere, si bo strošek ravnanja z mešanimi odpadki znižal točno za polovico.
Če si bo občan za ravnanja z mešanimi odpadki izbral 60 litrski zabojnik, si bo strošek ravnanja z mešanimi odpadki znižal točno za polovico
Občinski svet občine Tišina je Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina (Ur.l. 69/2017 z dne 08.12.2017), sprejel že konec leta 2017. Zato se poraja vprašanje, zakaj med podatki, ki jih je pripravilo podjetje Saubermacher Komunala d.o.o. do danes ni niti enega gospodinjstva, ki bi si že lahko občutno znižalo stroške ravnanja z mešanimi odpadki (uporabljajo namreč 120 litrske zabojnike). Je občinska oblast na čelu z županom opravila svojo dolžnost in o tej možnosti obvestila svoje občane? Verjetno ne, kar priča izjava ene izmed svetnice občine Tišina, katero podatke hranimo v uredništvo
“Ugotavljam, da v gradivu, ki je objavljeno na spletni strani občine nikjer ni podatka, da bi v Občini Tišina 60 literne zabojnike gospodinjstva uporabljala. Gre namreč za eno in dvo-članska gospodinjstva, ki bi takšne zabojnike potrebovale, pa jim je nekako bilo onemogočeno (občani o možnosti uporabe 60 litrnih nikoli nismo bili seznanjeni, čeprav smo se mnogokrat pritoževali). Najmanjši zabojnik, ki ga uporabljamo v občini je 120 literni. To pa pomeni, da mala gospodinjstva plačujejo enake račune kot 5, ali več-članska gospodinjstva, ker se računi nanašajo na velikost zabojnika”, pa ugotavlja ena izmed občank občine Tišina, katere podatke hranimo v našem uredništvu. Ta izjava pa neinformiranost občanov samo potrjuje!
Je občinska oblast na čelu z županom Horvatom opravila svojo dolžnost in o tej možnosti obvestila svoje občane in jim pomagala do nižjih mesečnih stroškov?
O tem pa, ko bomo informacije preverili pri občanih!
B.P.