Soboški mestni svetniki so na včerajšnji seji v drugem branju obravnavali proračun Mestne občine Murska Sobota za leto 2023 v višini 31,6 milijonov evrov. Po besedah predlagatelja, župana Damjana Anželja, je v proračunu je 47% sredstev namenjeno za investicije, sredstva za socialne transferje, predšolsko vzgojo, šolstvo, kulturo, šport in druge programe pa znašajo kar 31 % proračuna.

Za investicije in investicijske transferje je namenjeno dobrih 14 milijonov evrov, od katerih si občina obeta skoraj 8 milijonov evropskih in državnih razvojnih sredstev, kar naj bi zadostovalo za dokončanje tekočih gradbenih projektov.

Nadaljuje se izvedba projekta nadgradnje Vodovoda sistema B, v sklopu katerega bo na območju soboške občine zgrajenih okrog 14 km novega vodovodnega omrežja, nadaljujejo pa tudi s celovito obnovo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v občini. Predviden je zaključek gradbenih del na Gregorčičevi in Slomškovi ulici z izgradnjo novega krožišča pri stolnici.

Občinski stanovanjski sklad je pridobil gradbeno dovoljenje za ureditev dvanajstih stanovanj za mlade in treh neprofitnih stanovanj v objektu nekdanje ekonomske šole. V predlog proračuna so tudi letos vključeni projekti, ki so jih preko participativnega proračuna neposredno predlagali občanke in občani.

Župan Anželj je v predstavitvi navedel spremembe v primerjavi z vsebino proračuna, obravnavano v prvem branju. Na predlog Andreja Mešiča so zvišana sredstva Aeroklubu MS, prav tako so povečali višino sredstev za prenovo strehe na Vaškem domu v Bakovcih.  Sredstva so dodatno zagotovljena še za namen oblikovanja dokumentacije za obnovo Hartnerjeve vile, prav tako so zvišana interventna sredstva za vlaganja v osnovne šole, zdravstveni dom, kolesarske povezave, ureditev pločnika v Severjevi in Ciril Metodovi ulici ter za komunalno ureditev v naselju Pušča. Tudi Vadbeno-potapljaškemu centru so na seji povečali sredstva za 30.000€.

Na prihodkovni strani je Anželj omenil povečanje sredstev za namen reševanja romske problematike, višja je tudi povprečnina. Občina se bo v letu 2023 zadolžila 1,5 milijona.

V razpravi so svoje poglede izrazili tudi mestni svetniki. Bojan Petrijan je opozoril na pomanjkljivost pri uvrstitvi pločnika v Satahovcih v proračun, ker omenjeni projekt ni uvrščen v NRP. Pomanjkljivost so s sprejemom amandmaja na sami seji odpravili.

Anton Slavic je podporo proračunu izrazil zgolj iz iz korektnosti do župana, ki se je znašel v neugodni situaciji. Sicer pa ocenjuje, da je proračun, podobno kot v prejšnjih letih, nerealno zastavljen. Županu je predlagal oblikovanje skupine, ki bi bila sestavljena iz članov razvojnega centra, tehnološkega parka in gospodarske zbornice in bi pomagala pri snovanju razvojnega načrta.

Po sprejetem amandmaju na predlog svetniške skupine SDS je bil soglasno potrjen tudi proračun.

Predlog sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobota je predstavil Štefan Cigan. Andrej Mešič je v razpravi opozoril, da bi v primeru dviga povprečnin v skladu z dvigom življenjskih stroškov občina s ceno vrtce ne imela težav. Sredstva za pokrivanje stroškov vrtčevske dejavnosti bi morala zagotoviti vlada, ki je za dvig stroškov v največji meri odgovorna. V zvezi s tem je Bojan Petrijan župana Anželja pozval, da drži predvolilno obljubo Socialnih demokratov in naredi vse, da bo vrtec zastonj, kot so pred volitvami napovedovali.

Predlog sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje je bil po razpravi sprejet.

V razpravi o Predlogu Soglasja k določitvi cene storitev pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2023 je bilo začutiti, da predlog ne uživa velike podpore. S tega razloga je Bojan Petrijan županu svetoval, da umakne to točko z dnevnega reda in zaradi visokih cen koordinatorja in vodje ustanovi delovno skupino za definiranje cene tega programa, nakar je Zoran Hoblaj dejal, da izvajalec ceno izračuna po predpisani metodologiji, plače pa so določene z zakonom.

Po petminutnem odmoru se je župan Anželj odločil, da točke ne umakne in dal predlog na glasovanje. Predlog je bil s 17 glasovi potrjen, svetniki SDS pa so predlogu zaradi nerealno oblikovanih stroškov programa nasprotovali.

Na kadrovskem področju je mestni svet izrazil podporo Ivanu Zajcu za direktorja Pomurskih lekarn, Roberta Titana pa za vršilca dolžnosti direktorja Mladinskega informativno kulturnega kluba. Andrej Mešič je v razpravi dejal, da na seji KMVVI glede imenovanja direktorja MIKK-a nihče od kandidatov ni prepričal komisije, zato svetniška skupina Roberta Titana Feliksa ne bo podprla. Predlagal je ponovitev razpisa. Na glasovanju je Robert Titan Feix bil s 14 glasovi za in 5 proti potrjen za v. d. direktorja MIKK-a, v roku enega leta pa bo objavljen ponovni razpis.

V nadaljevanju so svetniki potrdili tudi predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Murska Sobota.

Na tokratni seji je mestnemu svetu uspelo potrditi tudi Predlog Sklepa o določitvi cene parkirnine, drugih taks in parkirnih con ter pripadajočih območij na območju Mestne občine Murska Sobota. Na podlagi pripomb svetnikov je bil soglasno sprejet nov parkirni režim v mestni občini. V parkirni con1 1, ki zajema strog center mesta, je  omogočeno 30-minutno brezplačno parkiranje, cena letnih dovolilnic v coni 2 znaša 370€, mesečnih pa 40€. V cono 1 po novem spadajo še parkirišča na območju ulica Štefana Kovača in parkirna mesta pri lekarni na Grajski ulici, v cono 2 pa so  vključili območje Borovnjakove ulice. V conah 1 in 2 bo cena ure parkiranja znašala 0,50 evra, v coni 3 pa 0,30 evra. Nov parkirni režim začne veljati prvega junija.

V razpravi je nekdanji župan Slavic zahteval, da so parkirišča ustrezno opremljena s parkomati in da občani, ki živijo na območjih con, zaradi vsega sprejetega niso prizadeti.

Javni uslužbenci so upravičeni do izplačila plače za redno delovno uspešnost med najmanj dvema in največ petimi odstotki letne plače, zato so svetniki obravnavali tudi izplačila za Metko FujsKlaudijo Šek Škafar in Brigito Perhavec.

Svetniki so podprli predloga za izplačila redne delovne uspešnosti direktorice Pomurskega Muzeja Metke Fujs in Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota Brigite Perhavec, izplačilo direktorici Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota Klaudiji Šek Škafar pa zavrnili. Šekovi so v razpravi svetniki med drugim očitali slabo vodenje, nedosledno oddajanje poročil in slabo komunikacijo med zaposlenimi ter veliko porabo sredstev zunanjim izvajalcem. Na odboru za družbene dejavnosti naj bi bila celo predlagana notranja revizija poslovanja PIŠK Murska Sobota.

Potrjen je bil tudi Predlog Letnega programa športa v MO MS za leto 2023.

Bernardka Ružič je dala pobudo, da občna financira testiranje tal kmetijskih zemljišč, saj visoka kislost tal povzroča preglavice kmetom. Prav tako je predlagala montažo nadstreška na postajališču v Krogu.

Miran Forjanič je dal pobudo, da se dostop do zdravnika omogoči v obsegu 1/5 delovnega časa po 16. uri.

Matjaž Durič je pozval k izbiri izvajalca za zamenjavo parketa v športni dvorani Osnovne šole 1 v Murski Soboti.

S strani Krajevne skupnosti Rakičan je prispela pobuda za prijavo zapuščene hiše v Rakičanu na okoljski inšpektorat, saj se je v okolici neurejene parcele s hišo pojavil problem s podganami. Prav tako predlagajo celotno ureditev kolesarske steze ob parku v Rakičanu.

Gorazd Kerec je vprašanje naslovil na skupne službe javnih zavodov. Zanima ga, kakšen je obseg zaposlenih v javnih zavodih, ki opravljajo kadrovska, računovodska in podobna dela.

Mojca Breščak je apelirala na občinsko vodstvo, da pred sečnjo dreves najamejo arboriste, ki bodo sam poseg v okolje predhodno strokovno ovrednotili.

Andrej Mešič je zaradi nameravane reorganizacije in zmanjšanja števila upravnih enot dal pobudo, da se ta tema uvrsti na dnevni red prihodnje seje mestnega sveta.

Anton Slavic je komentiral obnove cest v Murski Soboti. Občani se nanj obračajo z vprašanji o pogodbenih vrednostih del in rokih za dokončanje. Zanima ga, kakšna bo izplačana vrednost del v sled podražitev gradbenih storitev in kakšen je delež financiranja projekta in občinskega proračuna.
M.Z.