Pogajanja se nadaljujejo

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić na srečanju s predstavniki kmetijskih organizacij dala zavezo, da bo zagovarjala stališče kmetov. Pogajanja so tekla v zvezi z neposrednimi plačili, izvzem plačil OMD iz obdavčitve, Uredbo o pogojenosti, praho, prepovedjo preoravanja, masnih bilanc ter razlastitve kmetov zaradi suhih zadrževalnikov.

Mateja Čalušić je posle prevzela od začasnega kmetijskega ministra Marjana Šarca (foto: gov.si)

Pogajanja so uradno bila prekinjena zaradi avgustovskih poplav in razrešitve prejšnje ministrice Irene Šinko, a se človek ne more znebiti občutka, da tako kot na drugih področjih, tudi na področju kmetijstva gre za ignoranco in namerno zavlačevanje, pravijo nekateri kmetovalci.

(foto: kgzs.si)

Predstavniki kmetijskih organizacij so se tokrat na pogajanjih prvič sestali z novo kmetijsko ministrico Matejo Čalušić, ki jim je, tako kot bivša ministrica Irena Šinko, dala zavezo k podpori njihovih zahtev in da bo zagovarjala stališče kmetov. Šinkova naj bi po neuradnih informacijah bila zamenjana ravno zaradi prevelike podpore kmetov.

Zahteve kmetov ostajajo enake:

Plačila, vezana na zbirno vlogo: Za leto 2023 so izplačila zamaknjena zaradi prehoda na nov sistem, od vključno letošnjega leta dalje bo časovnica izplačil enaka kot do sedaj.

  • Tako naj bi bilo do sedaj izplačanih cca. 70% vlog ali 2/3 sredstev za OMD, izplačilo preostanka OMD izplačil je predvideno do 23. 2. 2024.
  • Izplačila 80 % neposrednih plačil bodo potekala v obdobju 15. 2.–15.3. 2024, končne odločbe (preostalih 20 %) se bodo začele izdajati konec aprila/začetek maja 2024.
  • Izplačila za KOPOP, DŽ in EK se bodo izvajala v maju in juniju 2024.

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) zagotavlja, da si prizadeva  predvideno časovnico skrajšati.

Glede izvzema plačil OMD iz obdavčitve je ministrica prisluhnila argumentom za izvzetje OMD plačil iz obdavčitve. Argumentiran predlog bo predstavila pristojnemu ministru za finance.

15. 2. 2024 bo ministrica kmetijskim organizacijam predstavila medresorsko usklajeno mnenje in nadaljnje korake.

Slovenija bo podprla predlog odstopa od zahteve za 4 % neproizvodnih površin za leto 2024. Namesto da bi se 4 % ornega zemljišča pustilo neobdelanega ali se namenilo za neproizvodne površine, se bo štelo, da kmetje v EU, ki pridelujejo kmetijske rastline, ki vežejo dušik (kot so leča, grah ali bob), in/ali vmesne posevke na 7 % svojih ornih zemljišč, izpolnjujejo zahtevo. Strokovne službe ministrstva bodo preučile, ali odstop velja samo v primeru beljakovinskih rastlin ali tudi drugih.

Glede prepovedi preoravanja ob vodotokih (DKOP 4) so kmetijske organizacije ministrico seznanile, da je ob vodotokih v 3 oz. 5 m pasu na podlagi evropske zakonodaje prepovedano samo gnojenje in uporaba FFS, prav tako v 5 in 15 metrskem pasu na podlagi slovenskega Zakona o vodah. Kmetijske organizacije predlagajo, da se prepoved preoravanja v Uredbi o pravilih pogojenosti umakne, kar ni v nasprotju s Strateškim načrtom skupne kmetijske politike 2023-2027. Ministrica bo problematiko naslovila na pristojno ministrstvo za naravne vire in kmetijske organizacije 15. 2. 2024 seznanila z morebitnimi predlogi rešitev.

Država članica mora imeti po navedbah AKTRP vzpostavljen sistem namernih in nenamernih kršitev ter sankcij. Pri namernih mora biti dokazan naklep, zaradi česar so »praktično nedokazljive«. Pri AKTRP je uradno imenovana delovna skupina, ki presoja morebitne namerne kršitve, ugotovitve naknadno presojajo tudi pravniki. Pravne službe MKGP, AKTRP in KGZS bodo pregledale EU zakonodajo in Uredbo o pogojenosti glede kršitev ter sankcij, dosedanje primere namernih kršitev ter predstavile primerne rešitve za ustreznejšo implementacijo sistema kršitev in sankcij v Uredbi o pogojenosti.

Na področju masnih bilanc je bil na Evropski komisiji uspešno notificiran Pravilnik o zagotavljanju sledljivosti porekla za meso, imenovanje medresorske delovne skupine za vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje masnih tokov mesa pa je zastalo zaradi razrešitve nekdanje ministrice. V 2–3 tednih bo s strani MKGP sklican sestanek z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) in vsemi deležniki na temo notificiranega pravilnika, v 3 tednih bo imenovana medresorska delovna skupina za vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje masnih tokov.

Predstavniki kmetijskih organizacij so ministrici predstavili problematiko umeščanja suhih zadrževalnikov, v okviru česar bo prišlo do izgube najboljših kmetijskih zemljišč in razlastitev. Ministričino stališče je, da je potrebno kmetijska zemljišča zaščititi, zato bo kmetijsko ministrstvo v celotno fazo umeščanja vključeno. Do sestanka s pristojnim ministrom g. Novakom je zato potrebno tudi v sodelovanju s kmetijskimi organizacijami pripraviti vsa izhodišča.

Ministrica naj bi medresorsko zagotovila ponovno aktiviranje delovne skupine za zveri. 

Pravilnik o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov republike Slovenije se bo po besedah ministrice spremenil, pri čemer je ambicija sklada, da se približa kmetijam. Izpostavila je, da je predhodno potrebno pregledati interesni potencial na terenu in preveriti možne rešitve.

Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) bo pogovore s kmetijskimi organizacijami glede bonitetnih točk nadaljeval na pogajanjih 15. februarja 2024.

Začelo se je tudi pri nas

Kmetijske organizacije bodo vztrajale pri izpolnitvi stavkovnih zahtev in rešitvi težav, ki pestijo kmete, ki zaradi omejitev že samoorganizirano protestirajo. Če stavkovne zahteve ne bodo izpolnjene in se pogajanja prihodnji četrtek ne nadaljevala, bodo kmetje protestne aktivnosti stopnjevali. Na podlagi izjav nekaterih kmetov lahko že 16. februarja pričakujemo ZAPRTJE VSEH AVTOCESTNIH UVOZOV IN IZVOZOV v bližini slovenskih mest.

M.Z.