Zaradi nestabilnih političnih razmer na državnem nivoju je sila težko načrtovati delo na lokalnem nivoju

Občinski svet Občine Lendava je minuli teden potrdil predlog proračuna za leti 2024 in 2025, kar  pomeni, da bodo pričeli z javnimi razpisi in sklepanjem neposrednih pogodb s proračunskimi porabniki in s tem omogočili tekoče poslovanje in izvajanje nalog.

Župan občine Janez Magyar je za naš portal ob tej priložnosti dejal, da je v danih okoliščinah zaradi nestabilnih političnih razmer na državnem nivoju sila težko načrtovati delo celo za bližnjo prihodnost. Vlada pod vodstvom Roberta Goloba je sicer nekoliko zvišala povprečnino, kar pa še zdaleč ne zadostuje za pokrivanje zakonsko določenih obveznosti občine do javnih zavodov, kjer so se v zadnjih dveh letih, odkar vlado vodi koalicija strank Gibanja Svoboda, SD in Levica, stroški enormno povečali.

Še posebej ga skrbi neučinkovitost vlade pri črpanju evropskih sredstev in znižanje proračunskih sredstev za uravnoteženje razvitosti občin. Črpanje evropskih sredstev za večje projekte na področju okolja, zdravstva in prometa je vlada praktično ustavila, denar pa preusmerila k financiranju nevladnih organizacij in v mehke vsebine, kjer se izgublja v različnih študijah in  analizah. Zaradi znižanja sredstev za uravnoteženje razvitosti občin se bodo finančna sredstva v bodoče ponovno kopičila v Ljubljani, ostali deli Slovenije, vključno s Prekmurjem, ki je v določenih segmentih na samem repu razvitosti, pa bodo še naprej capljali na mestu.

Magyar ob vsem tem razočaran dodaja, da imamo rekordno število poslancev s pomurske regije, od tega celo Dejan Süč, Darko Krajnc in Ferenc Horvath živijo na območju Občine Lendava, Tine Novak, Vera Granfol, Sara Žibrat (vsi trije Gibanje Svoboda) in Damjan Zrim (SD) pa so člani vladne koalicije. “Ob tem imamo žal tudi rekordno nizke pridobljene finančne vire, pa še rekordno visoke, s strani države, naložene obveznosti za občine”, je še zapisal Magyar.

Skupni prihodki proračuna občine Lendava v splošnem delu proračuna so načrtovani v višini dobrih 16,25 milijonov evrov, kar je za 10 % več kot znaša realizacija za leto 2023. Država je povečala povprečnine občinam, kar za občino Lendava pomeni 286.915 evrov višje prilive iz naslova glavarine kot v letu 2023. Povprečnina v letu 2024 znaša 725 evrov na prebivalca. Manj sredstev pa bo s strani države za uravnoteženje razvitosti občin (za 154.200 evrov nižji prihodki v letu 2024).

Skupni načrtovani odhodki proračuna znašajo slabih 20,6 milijonov evrov in so v primerjavi z realizacijo za leto 2023 za 69 % višji. Proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov bo v letu 2024 znašal dobrih 4,3 milijona evrov. Pokrivali ga bodo iz ostanka sredstev iz leta 2023 v višini dobrih 4,94 milijona evrov in zadolževanjem za investicijske namene v letu 2024 v višini 600.000 evrov.

Največji prihodek proračuna je dohodnina, ki pripada občini na podlagi izračuna primerne porabe in predstavlja 47% vseh prihodkov proračuna. Za leto 2024 znaša s strani Ministrstva za finance izračunana primerna poraba občine 7.685.311 EUR in temelji na trenutno veljavni povprečnini v višini 725 EUR/prebivalca.

Odhodke proračuna Občine Lendava za leto 2024 planirajo v skupni višini 20,59 milijona evrov, kot je razvidno posebnem delu proračuna.

Tekoči odhodki proračuna znašajo 10,79 milijona evrov, kar predstavlja 52 % vseh odhodkov proračuna. Investicijski del proračuna znaša 9,79 milijona evrov, kar predstavlja 48% vseh odhodkov proračuna.

V letu 2024 velja izpostaviti investicije v:

- vodovod (obnove/rekonstrukcije/novogradnje)
- kanalizacija (obnove/novogradnje) in male čistilne naprave (sofinanciranje)
- ceste (investicijsko vzdrževanje in zaključevanje projekta v Dolgi vasi)
- javna razsvetljava
- prizidek k Zdravstvenemu domu Lendava
- mladi (vzpostavitev prostorov za delovanje)
- participativni proračun MOJ KRAJ
- vlaganja v objekte krajevnih skupnosti in občine
- investicije za gasilska društva
- adrenalinski center Vinarium
- nabava oz. vlaganja v objekte, kjer delujejo šole, vrtec, knjižnica in galerija
Proračun za leto 2025 praktično izravnan

Svetniki so potrdili tudi predlog proračuna za leto 2025, kjer načrtujejo prihodke v skupni višini 18,17 milijona evrov. Povprečnina v tem proračunskem letu, na podlagi katere se izračuna dohodnina, znaša 725 evra na prebivalca. Iz naslova dohodnine tako načrtujejo 7,69 milijona evrov. Dohodnina je del davčnih prihodkov, ki so skupno načrtovani v višini 8,93 milijona evrov oz. 49% vseh prihodkov.

Nedavčni prihodki znašajo 2,14 milijona evrov oz. 12 % vseh prihodkov, kapitalski prihodki pa 0,82 milijona evrov oz. 4,5% vseh prihodkov. Obstaja namreč močan interes širjenja proizvodnih kapacitet s strani gospodarskih subjektov v obrtni coni, intenzivno pa prodajajo tudi kmetijska zemljišča. Iz naslova transfernih prihodkov načrtujejo 23 % prihodkov oz. slabih 14,15 milijona evrov.

Občina Lendava v letu 2025 načrtuje odhodke v skupni višini 18,02 milijona evrov. 7,34 milijona evrov oz. 41 % vseh odhodkov proračuna predstavljajo investicijski odhodki in investicijski transferji. Tekoči odhodki v višini 4,8 milijona evrov predstavljajo 26 % proračuna, tekoči transferi v višini 5,89 milijona evrov pa 33 % vseh odhodkov proračuna.

M.Z.