Na voljo nove možnosti za podjetnike

V Severni obrtno-industrijski coni so dokončana dela komunalne ureditve v SOIC III, ki so potekala v sklopu projekta “Severno obrtno industrijska cona SOIC Murska Sobota – ureditev območja II. in delno III. faze” v okviru  Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Projekt »Severno obrtno industrijska cona SOIC Murska Sobota – ureditev območja II. in delno III. faze” se je izvajal v obdobju od aprila 2018, ko je bil izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta in se zaključuje v letošnjem letu.

Projekt predstavlja zaključno fazo ureditve cestne in komunalne infrastrukture severnega dela Severne obrtno-industrijske cone (SOIC) v Murski Soboti, in sicer na območju t.i. II. in III. faze

V sklopu projekta je bila dograjena in razširjena manjkajoča cestna in komunalna infrastruktura (cesta, parkirišča, javna razsvetljava, meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod, zelene površine). S tem smo v Murski Soboti pridobili dodatne komunalno urejene poslovne površine za razvoj in širitev gospodarskih dejavnosti v Pomurju.

Na novo urejenem območju Severne obrtno-industrijske cone (SOIC III) M Sobota sta trenutno v prodaji dve parceli v velikosti 10.392 m2  in 19.422 m2. Zainteresirani razpisne pogoje najdejo TUKAJ.

Nepremičnini se nahajata neposredno ob načrtovani vzhodni obvozni cesti in predstavljata območja proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno namenjene industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim in servisnim dejavnostim. Dovoljena je izgradnja objektov za dejavnosti z manj pozidanimi površinami (šport, rekreacija, gostinstvo, turizem, prireditvene odprte in pokrite površine, transport, avtoport) in zelenim ureditvam.

Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stroškov projekta. Neupravičene stroške predstavljajo DDV in nekateri drugi stroški, ki v skladu s predpisi niso upravičeni do sofinanciranja. Zgornja meja sofinanciranja je bila določena že v Dogovoru za razvoj pomurske regije sklenjenem julija 2018. Razliko do zgornje meje sofinanciranja in neupravičene stroške pa financira Mestna občina Murska Sobota.

Skupna vrednost projekta je bila ocenjena na 1.351.283,57 EUR. Po zaključku vseh aktivnosti pa le-ta znaša 938.516,11 EUR. Od tega se pričakuje, da bo projekt v višini 753.750,25 EUR sofinanciran iz naslova ESRR, 184.765,86 EUR pa bo prispevek MOMS.

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

M.Z.

vir: murska-sobota.si