Proračun potrdili, pri parkiranju se je zataknilo

Soboški mestni svetniki so se včeraj sestali na tretji redni seji, ki jo je na podlagi pooblastila župana vodil podžupan dr. Timi Gomboc.

Po sprejetem dnevnem redu in potrjenem zapisniku prejšnje seje so v prvi obravnavi razpravljali o Predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2023. Na strani prihodkov bo proračun “debel” dobrih 28,5 milijona evrov, na strani odhodkov pa slabih 29,5 milijona evrov, kar pomeni, da se bo Mestna občina Murska Sobota v tem letu zadolžila za milijon dvesto tisoč evrov. 

Vsa občinska delovna telesa, ki so na sejah obravnavala predlog proračuna, so predlog potrdila. V proračunu je za 13 milijonov evrov zastavljenih investicij, realno pa je na razpolago le en milijon investicijskega denarja, zato je za realizacijo predvidenih investicij potrebna zadolžitev v višini 1,2 milijona evrov. Preostanek potrebnih sredstev bo občina skušala pridobiti preko evropskih in državnih razpisov.

Svetniška skupina Gibanja Svoboda (foto: M.Z.)

V razpravi so svetniki podali vprašanja in pobude glede posameznih postavk. Po mnenju nekaterih svetnikov so kapitalski prihodki v višini 2,5 milijona nerealni oz. prenapihnjeni. Mitja Horvat je postavil vprašanje, zakaj se za delovanje destinacije EXPANO zopet namenja 100.000€, ko pa je bilo govora o tem, da se bo destinacija financirala sama preko svoje dejavnosti. Svetniki Gibanja Svoboda, ki je del koalicije, so proračun v prvem branju podprli v upanju, da bodo v prihodnje njihove pobude upoštevane.

foto: T. Ž.

Bojan Petrijan je dejal, da svetniki SDS razumejo težaven položaj župana Anželja, ki je na nek način žrtev vodenja občine v prejšnjih letih, zato v SDS predlog proračuna kljub vsemu podpirajo. V razpravi je bilo slišati še nekaj očitkov glede vsebine določenih postavk, o pomanjkanju investicij v okoliških naseljih, a so svetniki po razpravi predlog proračuna v prvem branju soglasno potrdili in s tem omogočili javno razpravo.

Glede Predloga Sklepa o določitvi cene parkirnine, drugih taks in parkirnih con ter pripadajočih območij na območju Mestne občine Murska Sobota je pristojni odbor na seji sprejel sklep, da začetno brezplačno parkiranje v središču mesta ostane 30 minut in ne 15 minut, kot je v gradivu za sejo predlagal župan Damjan Anželj.

Murska Sobota: na modri coni brezplačno le še prvih 15 minut

Burni razpravi je sledil premor, za tem pa je župan na predlog odbora za urbanizem točko umaknil in napovedal, da se bo razprava o tej temi zaradi različnih mnenj nadaljevala na prihodnji seji. Iz razprave je bilo opaziti, da so mnenja svetnikov SD o parkirnem sistemu sila različna. Zoran Hoblaj je namreč govoril o gradnji pakirne hiše, ki so ji po besedah Bojana Petrijana v preteklosti nasprotovali ravno svetniki SD , Brigita Perhavec pa se ne strinja z območji posameznih con. Je torej po odhodu Aleksandra Jevška na preizkušnji enotnost soboške liste Socialnih demokratov?

Lista SD Murska Sobota (foto: FB)

Svetniki so z večino sicer potrdili Predlog Sklepa o podaji predhodnega mnenja k Strateškemu načrtu Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota za obdobje 2023 – 2027, ki ga je pripravila direktorica zavoda in mestna svetnica SD mag. Brigita Perhavec. Predlog sklepa je podprlo 17 svetnikov, eden je bil proti, pet svetnikov pa ni glasovalo.

Svetniška skupina SDS (foto: M.Z.)

Predloga Sklepov o podaji predhodnih mnenj k Strategijam razvoja Pomurskega muzeja in Galerija Murska Sobota 2023 -2027 sta bila soglasno sprejeta, prav tako so svetniki podali Soglasje k spremembi sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Murska Sobota za šolsko leto 2022/2023. Prav tako je bil potrjen Sklep o izdaji soglasja za parcelacijo v okviru odstopanj od določil prostorskega akta na območju naselja Pušča.

Na področju kadrovskih zadev je mestni svet predlagal župana Damjana ANŽELJA za nadomestnega člana predstavnika Mestne občine Murska Sobota v Razvojnem svetu Pomurske regije za preostanek mandatnega obdobja, do konca leta 2027.

V Svet zavoda Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je kot predstavnik
zainteresiranih uporabnikov bil imenovan Marko LENARČIČ, v Svet zavoda Javni zavod za opravljanje spremljajočih dejavnosti vzgoje in izobraževanja Murska Sobota pa je kot predstavnik ustanovitelja bil imenovan Peter JUTERŠNIK. Za člana Strateškega sveta Svetovalnih središč v izobraževanju odraslih za regijo Pomurje je kot predstavnik Mestne občine Murska Sobota bil imenovan Štefan ClGAN.

M.Z.