Občina Tišina v obravnavo proračuna za leto 2018, s strani župana Horvata “NE” Klavdiji Šek Škafar za vodenje knjižnice Murska Sobota in podražitve cen JGS!

Župan občine Tišina je pohitel in želi še v iztekajočem letu “nakazati” smer vlaganja občinskih sredstev pred bližajočimi se lokalnimi volitvami v naslednjem letu. Občina Tišina bo namreč v ponedeljek, 27.11.2017, na svoji 25. redni seji med kar 21. točkami dnevnega reda že obravnavala in sprejemala Odlok o proračunu občine Tišina za leto 2018. Na dnevnem redu pa je tudi veliko točk, ki se bodo finančno tako ali drugače dotaknile denarnic občanov, zato bo časa za nabiranje političnih točk posameznih svetnikov veliko.

V uvodu takoj “NE” podpori Klavdiji Šek Škafar za prevzem direktorovanja PIŠK (Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota)!

Takoj po ugotovitvi sklepčnosti, sprejemu dnevnega reda ter obravnavi zapisnika ter poročilu izvršenih sklepov zadnje seje občinskega sveta, bo občinski svet odločil o predlogu župana glede podaje negativnega mnenja k imenovanju Klavdije Šek Škafar za direktorico PIŠK. Iz priloženega gradiva lahko preberemo, da je tišinski župan več kot zadovoljen z delom sedanje direktorice Jasne Horvat, ki, da je z odličnim sodelovanjem z nekaterimi župani občin dolžnic celo uspela, da so le te določene zaostale obveznosti iz preteklosti poravnale. Odlično, da sodeluje tudi z občino Tišina kot tudi z Ustanovo dr. Šiftarjeve fundacije…Župan v svojem mnenju kandidatki za direktorico Šekovi tudi očita, da slabo pozna delo knjižnice in zaključuje, da je po njegovem mnenju imenovana na osnovi političnih in ne strokovnih argumentov. Bodo mnenju župana sledili tudi svetniki na jutrišnji seji?

V letu 2018 predvidoma 5.427 MIO prihodkov in cca. 5.494 MIO odhodkov!

Ker je volilno leto lokalnih volitev 2018 blizu (te bodo potekale predvidoma v mesecu oktobru) je s strani župana Horvata vsekakor odgovorno, da je občinskemu svetu v obravnavo in sprejem že predložil Odlok o proračunu za leto 2018 – v prvi obravnavi. Od celotnih prihodkov, ki jih župan načrtuje v letu 2018, predstavljajo davčni in nedavčni prihodki (ti se občini namenjajo iz državnega proračuna na podlagi primernee porabe) cca. 57%, kar 42.6% pa naj bi v občinsko blagajno “kapnilo” iz t.i. transfernih prihodkov, ki predstavljajo sredstva pridobljena iz raznih državnih in EU razpisov (prvih naj bi bilo za 96%, drugih za 4%). Večino, kar 2 MIO EUR teh prihodkov naj bi občina pridobila s strani AKSTRP (Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja) za izvedbo t.i. agromelioracijskih posegov na njenem območju. Postavlja pa se vprašanje, kako bo občina finančno “zaprla” proračun v drugem branju, saj se ji ponuja priložnost dokončanja ureditve ceste R1 235/0318 Petanjci – M. Sobota (Izgradnja s s strani RS – Ministrstvo za infrastrukturo), kjer pa občina na podlagi sporazuma o sofinaciranju mora zagotoviti cca. 655.000 EUR sofinancerskega deleža (pločnik, javna razsvetljava, zemljišča, nadzor, ostalo). Vrednost celotne investicije znaša cca. 2.79 MIO EUR, zato bi morebiten NE katerega izmed svetnikov predstavljal težavo ob morebitnem kandidiranju v naslednjem mandatu!

Podražitev stroškov ravnanja zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov, prav tako
stroškov zbiranja mešanih odpadkov. Še vedno subvencija za obdelavo in odlaganje mešanih komunalnih odpadkov. Tudi “Rumena vreča” (embalaža) še s subvencijo!

Svetniki bodo na predvidoma maratonski seji glasovali še o tem, ali sta do računalnika poleg občinskih svetnikov upravičena tudi predsednik nadzornega odbora in predsednik odbora vaških skupnosti ter o EDP (Enkratna denarna pomoč), ki bi jo enkratno prejeli vsi, ki bi iz nekrivdnih razlogov izgubili službo. Višina subvencije bi zadoščala za premostitev začetnih težav in bi znašala 260 EUR.

Jutri torej mnogo pomembnih točk, ki zahtevajo zbranost in prevdarnost svetnikov pri odločanju. Vsako podražitev (zaradi opuščanja subvencije s strani občine) bodo občani zaznali na svojih položnicah, toda uveden standard stane, občina pa še kako potrebuje denar za nove naložbe in razvoj. Bodo svetniki “poslali to sporočilo do njih” in pričakovali, da bodo občani to razumeli?

Uredništvo